Rectificatie prospectus

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen heeft in zijn vonnis van 24 april 2009 een vordering tot rectificatie onderzocht van een passage in een prospectus, waarin een bestaand geschil tussen partijen staat omschreven.

In één passage wordt gesuggereerd dat de andere partij enkel een schadevordering heeft ingesteld als ‘tactical move’ tegen de opsteller van de prospectus. De rechter geeft aan dat voor de beoordeling of er sprake is van onrechtmatigheid van de passage de wederzijdse belangen, bescherming van de goede naam en reputatie enerzijds en vrijheid van meningsuiting anderzijds, moeten worden afgewogen.

De rechter oordeelt dat de passage niet een commentaar is op het geschil, maar een niet met feiten onderbouwde verdachtmakende uitlating die de goede naam en reputatie van de andere partij schaadt. De rechter veroordeelt de prospectusopsteller daarom tot rectificatie van deze passage.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen