Prinsjesdag 2013: Hoofdpunten bedrijfsleven en fiscale wijzigingen

Gisteren werd de Miljoenennota 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer door demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Wie nog iets wil veranderen aan deze plannen zal met alternatieven moeten komen, zeiden de lijsttrekkers van de grootste partijen Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA). In dit artikel worden de belangrijkste (fiscale) maatregelen voor het bedrijfsleven belicht.

In het voorjaar van 2012 waarschuwde het Centraal Planbureau voor een begrotingstekort van maar liefst 4,6 procent. Daar moest iets aan gebeuren. Maar bij de Catshuisonderhandelingen stapte de PVV uit het overleg waardoor dit mislukte. In een unieke samenwerking binnen de Tweede Kamer wist een meerderheid bestaande uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, een Lenteakkoord te bereiken. Koningin Beatrix, die gisteren de troonrede uitsprak, toonde zich blij en trots dat deze samenwerking tot stand is gekomen. Het akkoord had wel tot gevolg dat Prinsjesdag gisteren weinig verassingen met zich meebracht; de begroting was immers al bekend.

Een nieuwe regering of meerderheid in de Tweede Kamer kan maatregelen in deze begroting nog wel terugdraaien. PvdA is bijvoorbeeld tegen de BTW verhoging van 19 naar 21 procent die per 1 oktober ingaat. Maar deze maatregel wijzigen voor de ingangsdatum lukt niet meer, erkende PvdA-leider Samsom gisteren. Per 1 januari 2012 acht hij eveneens onwaarschijnlijk. Hij wil een maatregel bedenken die gewone gezinnen moet compenseren voor deze hogere BTW die gaat leiden tot een daling in koopkracht van 0,75 procent.

Het afschaffen van de belastingvrije reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zal waarschijnlijk wel worden teruggedraaid. De twee grootste partijen, VVD en PvdA, die momenteel in onderhandeling zijn voor een nieuw kabinet willen beide van de maatregel af. In deze regeling is bepaald dat reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer vanaf 2013 niet langer onbelast vergoed worden. Wel kan de werkgever er voor kiezen de werknemer een deel van de kosten te vergoeden uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zakelijke reizen, niet zijnde woon-werkverkeer, kunnen onverminderd onbelast vergoed worden.

Hoofdpunten miljoenennota
In totaal is er in de begroting een bezuiniging van 12,4 miljard euro in opgenomen. Een overzicht van de belangrijkste punten voor het bedrijfsleven:
– Het begrotingstekort bedraagt 2,7 procent
– De koopkracht daalt gemiddeld 0,75 procent
– De werkloosheid stijgt naar 5,75 procent
– De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog, daarna in stapjes naar 66 jaar in 2019
– Soepeler ontslagrecht en lagere ontslagvergoeding vanaf 2014
– Werkgevers draaien vanaf 2014 op voor kosten eerste 6 maanden WW
– Overdrachtsbelasting blijft op tarief 2 procent
– Afschaffen onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
– Bevriezing salarissen ambtenaren, politici, hoge colleges van staat
– Verdubbeling bankenbelasting

Fiscaliteit
Of het Belastingpakket 2013 ongeschonden de eindstreep haalt, is onzeker. Op 12 september 2012 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Het belastingpakket zal in ieder geval door de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling worden behandeld. Of het belastingpakket door het huidige demissionaire kabinet of door een nieuw kabinet zal worden verdedigd, is afhankelijk van het verloop van de kabinetsformatie.

De belangrijkste fiscale wijzigingen zijn de volgende:

Woon-werkverkeer
Reiskosten gemaakt voor woon-werkverkeer kunnen vanaf 2013 niet langer onbelast vergoed worden. Wel kan de werkgever er voor kiezen de werknemer een deel van de kosten te vergoeden uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zakelijke reizen, niet zijnde woon-werkverkeer, kunnen onverminderd onbelast vergoed worden.

Afschaffing thincapregeling
De thincapregeling wordt afgeschaft. In het licht van de specifieke renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, inclusief de in het Lenteakkoord opgenomen nieuwe aftrekbeperking voor deelnemingsrente, past de algemene thincapregeling niet langer. De thincapregeling vervalt met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.

Fiscale eenheid en flex-bv
De voorwaarden voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van de zogenoemde ‘flex-bv’. Voor het aangaan van een fiscale eenheid moet de moedermaatschappij ten minste 95% van de economische en juridische eigendom van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten. Aan de wet wordt toegevoegd dat dit bezit ten minste 95% van de statutaire stemrechten moet vertegenwoordigen. De toevoeging voorkomt dat stemrechtloze aandelen, die bij de flex-bv mogelijk zijn, toegang geven tot de fiscale eenheid.

Verruiming buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen
De buitenlandse belastingplicht van in het buitenland gevestigde lichamen die in Nederland gevestigde lichamen besturen, wordt aangepast. Niet alleen de beloningen voor statutaire bestuurswerkzaamheden worden belast, maar ook beloningen voor materiële bestuurswerkzaamheden of managementdiensten. De uitbreiding is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. Of Nederland onder belastingverdragen kan heffen, hangt af van de inhoud van het van toepassing zijnde verdrag.

Verlenging tegemoetkoming overdrachtsbelasting bij doorverkoop
De tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van vastgoed wordt met ingang van 1 januari 2013 verlengd van 6 maanden tot 36 maanden. Deze maatregel leidt ertoe dat bij een verkrijging van vastgoed binnen 36 maanden na een vorige verkrijging door een ander alleen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de meerwaarde. Voorwaarde is dat bij de eerdere verkrijging overdrachtsbelasting is geheven of omzetbelasting in rekening is gebracht die in het geheel niet in aftrek kon worden gebracht. Het doel van deze maatregel is het stimuleren van de vastgoedmarkt. De maatregel ziet niet alleen op woningen, maar op alle soorten vastgoed, zoals kantoren, winkels en logistiek vastgoed.

Uitstel van betaling voor compliante ondernemers
In het Belastingpakket 2013 is een versoepeling en vereenvoudiging van het uitstelbeleid voor compliante ondernemers aangekondigd. In de Leidraad Invordering 2008 zal een tweetal maatregelen worden opgenomen waarmee het nieuwe uitstelbeleid wordt geconcretiseerd. Het gaat enerzijds om de voorwaarden voor het verlenen van kort uitstel (maximaal 4 maanden). Anderzijds is er voor betalingsregelingen met een langere looptijd een tijdelijke versoepeling voor ondernemers met betalingsproblemen als gevolg van de economische crisis. Ondernemers hoeven niet meer aan te tonen dat de betalingsproblemen ontstaan zijn door de crisis.

Verpakkingenbelasting
De afschaffing van de verpakkingenbelasting is met ingang van 1 januari 2013 definitief. De teruggaaf van verpakkingenbelasting bij zogenoemde ‘indirect export’ blijft van toepassing op verpakkingen van producten die na 31 december 2012 maar vóór 1 april 2013 worden geëxporteerd.

Gerelateerde artikelen