Presentatie koersverschillen in winst- en verliesrekening

Een onderneming kan bij de opstelling en de presentatie van de jaarrekening te maken krijgen met vreemde valuta. Transacties die in vreemde valuta worden uitgevoerd, moeten in de jaarrekening omgerekend worden naar de (functionele) valuta van de onderneming.

Een koersverschil kan optreden bij de afwikkeling van een post of bij de omrekening van een (monetaire) post op balansdatum. Een veelgestelde vraag is op welke regel in de winst- en verliesrekening deze koersverschillen dienen te worden verantwoord.

Hoewel deze vraag niet wordt beantwoord door de wet of de RJ, zijn de volgende mogelijkheden denkbaar:

• De koersverschillen worden toegerekend aan de oorspronkelijke transacties en als onderdeel van die transacties in de winst- en verliesrekening verantwoord (derhalve bijvoorbeeld als omzet, kostprijs omzet of inkoopkosten). Dit is slechts mogelijk als de desbetreffende transacties ook worden verwerkt in de winst- en verliesrekening van de betreffende verslagperiode.

• De koersverschillen worden als afzonderlijk onderdeel van het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) verantwoord. Dit kan worden toegepast als de koersverschillen verband houden met transacties die als onderdeel van het bedrijfsresultaat worden verantwoord, zonder dat specifieke toerekening plaatsvindt

• De koersverschillen worden al dan niet afzonderlijk als onderdeel van de financiële baten en lasten verantwoord. Deze presentatie komt voornamelijk in aanmerking als de koersresultaten als een autonoom verschijnsel onafhankelijk van transactieresultaten worden beschouwd en verder voor koersverschillen die samenhangen met transacties die geen weerslag hebben op het bedrijfsresultaat, bijvoorbeeld met betrekking tot financieringstransacties.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen