Politiek vaardige manager krijgt meer voor elkaar

Uit promotieonderzoek blijkt dat managers die het politieke spel achter de schermen beheersen, macht kunnen ontwikkelen die op cruciale momenten beslissend kan zijn. Deze managers verhogen zo het eigen welbevinden op het werk en zijn beter in staat de eigenbelangen van loopbaan en functie te behartigen.

Tegelijkertijd leveren politiek vaardige managers bijdragen aan de productiviteit, de innovatie en de besluitvorming in organisaties. Aandacht besteden aan dit managementtalent bij werving en selectie, en bij opleiding en training, is daarom van toegevoegde waarde, zo wordt in de studie gesteld.

Uit het onderzoek blijkt verder, dat het politieke spel naast positieve, ook negatieve kanten kent. Culturele normering zorgt er echter voor, dat niet alle gedragingen moreel geoorloofd zijn en dat deviante spelers geïsoleerd kunnen worden. De studie, die werd uitgevoerd bij verschillende typen bedrijven en instellingen, toont aan dat organisatieontwikkeling niet uitsluitend wordt bepaald door regels en procedures, door werkafspraken in vergaderingen of door het machtswoord van de hoogste in rang. Gesteld wordt, dat de rol van het spel achter de schermen daarom meer aandacht vraagt in visies op leiderschap en op de besturing van organisaties.

Het promotieonderzoek is uitgevoerd door Math de Vaan. Hij verdedigt zijn studie op 1 februari op Nyenrode Business Universiteit.

Samenwerken , een complex sociaal proces
Het samenwerken in organisaties is een complex sociaal proces. Het speelt zich aan de ene kant af in een zichtbare werkelijkheid met formele machtsverhoudingen en vergaderingen, waarin gesproken wordt over organisatiedoelen, beleidsplannen, spelregels en werkafspraken. Maar er is ook een minder zichtbare werkelijkheid achter het formele podium. Deze werkelijkheid bestaat uit informele gesprekken op de gang, bij koffiemachines, en tijdens lunchwandelingen en rookpauzes. In deze werkelijkheid van dagelijkse betrekking en omgang, zijn de belangen van individuen leidend. Om deze eigenbelangen te behartigen worden achter de schermen posities ingenomen, bondgenoten gezocht en listen en lagen voorbereid.

Persoonlijk netwerk belangrijk
De studie Tussen vrijheid en beperking – Een onderzoek naar de politieke dimensie in arbeidsorganisaties legt de werkelijkheid bloot van het informele handelen en beïnvloeden ten gunste van het eigenbelang. Voor het onderzoek zijn managers uit verschillende organisaties een jaar lang gevolgd in hun politieke acteren. Gebleken is dat het kunnen beschikken over een persoonlijk netwerk binnen en buiten de organisatie van groot belang is.
__________________________________________________________________________________

Vergroot uw grip op het politieke krachtenspel in organisaties
Krijg zicht op jouw eigen stijl van beïnvloeden en adviseren en het effect daarvan op anderen. Bereik meer, communiceer effectiever en adviseer met meer impact. Volg de training Beinvloeden en Adviseren vanaf 10, 11 en 12 april 2013. Volg de training Beinvloeden en Adviseren
__________________________________________________________________________________

Voorts bestaat het politieke spel uit diensten uitwisselen tegen wederdiensten, bondgenoten zoeken vóór aanvang van vergaderingen, coalities sluiten, vertragingstactieken toepassen, regels negeren en elkaar informatie toespelen. Veel van dit handelen vindt vóór en na formele besluitvormingsmomenten plaats, waardoor – zo luidt één van de stellingen van het proefschrift – vergaderingen slechts rituelen van sociale interactie zijn. Het eerdere politieke handwerk wordt er verzilverd en het komende voorbereid.

Onfatsoenlijke spelers worden geïsoleerd
Hoewel de studie laat zien dat het organisatiepolitieke spel bij het alledaagse werkleven hoort en er een belangrijke rol in speelt, is niet alles geoorloofd. Gebleken is, dat niet-geaccepteerd gedrag is vastgelegd in ongeschreven normen. ‘Het opzettelijk in het openbaar kwetsen en beschuldigen van anderen’ is er één van. Moraliteitsregels als deze worden ook in hun consequentie toegepast, zo bleek: onfatsoenlijke spelers worden geïsoleerd en slimme, maar faire spelers, worden met een zeker respect bejegend.

Beheersen politiek spel belangrijk voor middenmanagers
De studie laat zien dat voor managers in middenkaderposities het beheersen van het politieke spel voor het eigenbelang noodzaak is. Deze vaardigheid – dit wil zeggen het krachtenveld kennen, een netwerk productief kunnen ontwikkelen en het beïnvloedingsspel overtuigend kunnen spelen – stelt hen in staat om binnen de complexe managementtaak en -positie, goede resultaten te boeken voor het eigen welbevinden en voor de organisatie. Voor de hoogste leiding in organisaties is het herkennen en erkennen van de politieke dimensie achter de schermen van grote waarde, zo blijkt uit de studie. Bezien vanuit het oogpunt van organisatieontwikkeling, verdient deze dimensie een plaats in leiderschaps- en sturingsvisies. Verder kan het door de leiding waarderen van de politieke vaardigheid als een managementtalent, bijdragen aan een versterking van het menselijk kapitaal in organisaties.

Bron: Nyenrode Business Universiteit

Gerelateerde artikelen