Persoonlijke boete van NMa

De NMa legde onlangs een ex-werknemer een (persoonlijke) boete van 10.000 euro op. Deze boete werd opgelegd omdat deze persoon weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

Het onderzoek waar het hier om ging betrof een onderzoek naar een overtreding van het kartelverbod in de boomkwekerijsector. De NMa had concrete vermoedens dat de ex-werknemer beschikte over voor het onderzoek cruciale gegevens.

Meerdere malen heeft de NMa de ex-werknemer verzocht een verklaring af te leggen maar de ex-werknemer weigerde dit omdat hij vreesde voor maatregelen die zijn voormalig werkgever tegen hem zou treffen.

De NMa oordeelde dat deze vrees niet was gegrond. De NMa kan afzien van het opleggen van een boete als de ex-werknemer geen enkel verwijt valt te maken. Nu hiervan geen sprake was heeft de NMa uiteindelijk een boete opgelegd van 10.000 euro.

Bij het vaststellen van de boete hield de NMa rekening met de financiële positie van de ex-werknemer. Het is de eerste keer dat de NMa onder het nieuwe boetemaximum (van 450.000 euro) een boete oplegde vanwege een overtreding van de plicht om met de NMa mee te werken.

In het kader van onderzoek is de NMa bevoegd om inlichtingen te vorderen. In beginsel is een ieder gehouden om mee te werken. Deze plicht om mee te werken geldt eveneens voor ex-werknemers van ondernemingen, zoals in deze zaak aan de orde was.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen