Persbericht van Vredestein NV

fallback
Dit is een gezamenlijk persbericht van Vredestein NV en Vredestein Investment Consortium NV. Vico is voornemens een bod in contanten uit te brengen van EUR 7,50 per aandeel Vredestein Vredestein NV ("Vredestein") en Vredestein Investment Consortium NV ("Vico"), houdstermaatschappij van circa 61,2% van de geplaatste en uitstaande (certificaten van) gewone aandelen Vredestein ("Aandelen Vredestein"), maken bekend dat de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt over een openbaar bod door Vico op alle Aandelen Vredestein (het "Bod"). De Raad van Commissarissen en Directie van Vredestein verwachten het voorgenomen bod te zullen ondersteunen en beschouwen het voorgenomen bod en de daarbij aangegeven uitgangspunten derhalve als vriendelijk. Het voorgenomen Bod zal EUR 7,50 in contanten per Aandeel Vredestein bedragen. Op basis van deze biedprijs heeft het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Vredestein een waarde van circa EUR 64 miljoen. Met het voorgenomen Bod biedt Vico, momenteel reeds houder van een meerderheid van de Aandelen, de overige houders de mogelijkheid hun Aandelen tegen een premie ten opzichte van de huidige beurskoers te verkopen.

De biedprijs betekent:
Een premie van circa 42% op de slotkoers van EUR 5,30 per Aandeel Vredestein d.d. 9 juli 2003, de laatste handelsdag voorafgaand aan deze aankondiging; en een premie van circa 51% boven de gemiddelde koers van de laatste 90 dagen; en een premie van circa 78% boven de gemiddelde koers van de laatste 360 dagen. Vredestein zal, zoals in voorgaande jaren, geen interim dividend uitkeren over het eerste halfjaar van 2003. Vico deelt verder mede dat een aantal beleggers, waaronder Orange Fund NV en Orange Deelnemingen Fund NV, hebben aangegeven dat zij positief tegenover het voorgenomen Bod staan en dat zij hun Aandelen Vredestein onder het voorgenomen Bod zullen aanmelden. De betreffende aandeelhouders houden gezamenlijk 1.893.600 Aandelen Vredestein, hetgeen overeenkomt met een belang van circa 22,1% in Vredestein. Inclusief de door Vico gehouden Aandelen Vredestein is derhalve reeds circa 83,3% van de Aandelen Vredestein aan het voorgenomen Bod gecommitteerd.

Motivatie
Vico en Vredestein zijn van mening dat er geen redenen zijn die het continueren van de beursnotering van Vredestein aan de officiële markt van Euronext Amsterdam NV rechtvaardigen. Er wordt zeer weinig gehandeld in het Aandeel Vredestein, waardoor aandeelhouders hun belang niet kunnen uitbreiden of afbouwen zonder dat hiervan een grote invloed op de beurskoers uitgaat. De beperkte verhandelbaarheid zou een eventuele uitgifte van aandelen bemoeilijken. Het is de overtuiging van Vredestein en Vico dat Vredestein als private onderneming slagvaardiger wordt. De heer A.F. van Vemde is (indirect) aandeelhouder in Vico en de heer S.F. Vis is directeur bij Janivo Holding BV, die tevens aandelen in Vico houdt. Zowel de heer Van Vemde als de heer Vis hebben zitting in de Raad van Commissarissen van Vredestein, die verder wordt gevormd door de heer P. de Bruin (voorzitter) en de heer P.L. Wiersema. In goed overleg is besloten dat de heren Van Vemde en Vis gedurende het biedingsproces zich zullen onthouden van deelname aan de beraadslagingen van de Raad van Commissarissen en dat zij teneinde verstrengeling van belangen terzake van het Bod te voorkomen hun werkzaamheden binnen de Raad van Commissarissen opschorten. De heren Van Vemde en Vis hebben om deze reden dan ook niet deelgenomen aan de beraadslagingen tussen de Raad van Commissarissen en de Directie over het Bod tot dusverre.

Toekomst Vredestein
Vico is sinds 1991 betrokken bij Vredestein als grootaandeelhouder en ziet het voorgenomen Bod als een logische stap. Vico is voornemens de huidige strategie van Vredestein voort te zetten. Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en Directie van Vredestein. Vico wenst de huidige financiële positie van Vredestein te handhaven. Het voorgenomen Bod zal geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij Vredestein. Een due diligence onderzoek door Vico is geen voorwaarde voor het uitbrengen van het Bod. Indien het voorgenomen Bod wordt uitgebracht, zal het onder meer gestand worden gedaan onder de voorwaarde dat, inclusief de door Vico reeds gehouden Aandelen Vredestein, ten minste 95% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Vredestein is aangemeld in het Bod. Indien het Bod gestand wordt gedaan, ligt het in de bedoeling van Vico en Vredestein om de beursnotering van Aandelen Vredestein aan de officiële markt van Euronext Amsterdam N.V. te beëindigen, zodra Euronext Amsterdam NV dat toestaat.

Verdere procedure
Het biedingsbericht, met daarin de voorwaarden van het voorgenomen Bod, zal naar verwachting beschikbaar zijn in de tweede helft van augustus 2003. Kort na de publicatie van het biedingsbericht zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vredestein plaatsvinden, met inachtneming van de gebruikelijke oproepingstermijn van 15 dagen. De publicatie van de halfjaarcijfers zal gelijktijdig plaatsvinden met de publicatie van het biedingsbericht en derhalve worden verplaatst naar de tweede helft van augustus 2003. De Autoriteit Financiële Markten en Euronext Amsterdam N.V. zijn geïnformeerd over het voorgenomen Bod. De centrale ondernemingsraad van Vredestein en de betrokken vakbonden zijn op de hoogte gesteld. In het kader van het voorgenomen Bod treedt Kempen & Co op als adviseur van Vredestein en Rabo Securities als adviseur van Vico. Deze aankondiging is een publieke aankondiging zoals bedoeld in artikel 9b lid 2 sub a van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Vredestein is een internationaal opererend concern dat zich met zijn groepsmaatschappijen toelegt op de ontwikkeling, produktie, marketing, verkoop en distributie van banden, beschermend schoeisel, afdichtingssystemen, compounds en gerecycleerde rubbers. Het concern heeft in 2002 een omzet behaald van ongeveer EUR 302 miljoen en een EBIT van EUR 15 miljoen. Vico is houdstermaatschappij van circa 61,2% van de Aandelen Vredestein. Vico’s overige activiteiten omvatten het houden van een deel van het vastgoed waarin bedrijfsactiviteiten van Vredestein zijn gehuisvest.