‘Overheidssteun voor R&D uit de pas met aantrekkende economie’

De overheidssteun voor research & development (R&D) en innovatie houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling van de aantrekkende economie. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (BBP), daalt de overheidssteun de komende jaren. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag heeft gepubliceerd.

Tot en met 2020 geeft de overheid ongeveer 6 miljard euro per jaar uit aan onderzoek en innovatie tegenover 6,2 miljard euro in 2016. De cijfers laten zien dat de middelen voor het meer fundamentele onderzoek globaal gelijk blijven, maar dat de middelen voor het meer toegepaste onderzoek en de overige uitgaven van de departementen dalen.
 
Daling

Als we de overheidssteun afzetten tegen de ontwikkeling van de economie, weergegeven in het bruto binnenlands product (BBP), dan laten zowel de totale overheidssteun als de overheidsuitgaven voor R&D een daling zien. In de periode 2016-2020 daalt de totale overheidssteun van 0,89 procent van het BBP naar 0,79 procent van het BBP. Voor de directe R&D-uitgaven is dat van 0,70 naar 0,62 procent. De overheidssteun voor R&D en innovatie houdt dus geen gelijke tred met de ontwikkeling van de economie.

EU-geld voor R&D en innovatie neemt toe

Naast de financiering vanuit de rijksoverheid, zijn er in Nederland nog andere publieke financiële middelen voor R&D en innovatie: middelen vanuit de Europese Unie (EU) en regionale middelen, deels ook afkomstig uit EU-fondsen. Gegevens laten het volgende zien:
• De financiële middelen vanuit de EU-Kaderprogramma’s zijn de afgelopen jaren toegenomen. Naar verwachting blijft dat de komende jaren ook zo. In totaal bedragen deze inkomsten naar schatting € 700 à 800 miljoen per jaar. De eerste resultaten van Horizon 2020 ondersteunen dit.
• De middelen op regionaal niveau, vooral EU-middelen en provinciale middelen met een brede invalshoek van kennis en innovatie, bedroegen in 2014 ongeveer € 250 miljoen. In de periode 2015-2018 zullen deze middelen naar verwachting gelijk blijven.

Over de TWIN-cijfers

Jaarlijks bundelt het Rathenau Instituut de gerealiseerde en de voorgenomen uitgaven voor onderzoek en innovatie van de verschillende ministeries in de TWIN-cijfers: de Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie 2014-2020. De cijfers in TWIN 2014-2020 zijn gebaseerd op de departementale begrotingen 2016. Het instituut stelt de cijfers samen op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken opdat politiek en beleidsmakers over actuele cijfers beschikken.

Gerelateerde artikelen