Overheid gaat aanbesteden professionaliseren

Overheid gaat aanbesteden professionaliseren
Klachten over onzuivere aanbesteding gaan beter onderzocht worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt maatregelen voor die ondernemers een betere rechtsbescherming biedt bij aanbestedingen. Zo wil de overheid aanbestedende diensten, zoals gemeenten, stimuleren om een onafhankelijk klachtenloket op te zetten of deze te verbeteren.

Met aanbestedingen zijn jaarlijks voor 87 miljard euro gemoeid. Het kabinet heeft eerder aangekondigd de aanbestedingspraktijk van overheden verder te professionaliseren door onder andere de rechtsbescherming te verbeteren. Elke opdrachtgever moet straks verplicht beschikken over een klachtenregeling met een onafhankelijk klachtenloket. Ondernemers kunnen zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten en aanbestedende diensten kunnen deze tijdig herstellen.
Ook komen er uitgebreidere en duidelijke motivaties voor gunningsbeslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken.
In aanloop naar de hiervoor benodigde wijziging van de Aanbestedingswet, heeft het ministerie van EZK een zogenoemde handreiking gepubliceerd, om aanbestedende diensten voor te bereiden op de wetswijziging. Hiermee kunnen aanbestedende diensten alvast een slag maken met de professionalisering van hun klachtenloket.
Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan de inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. Daarom zet het kabinet de laatste jaren in op verbetering de aanbestedingspraktijk. Dat gebeurt naast dit maatregelenpakket met (het vervolgprogramma van) Beter Aanbesteden waarmee de praktijk wordt verbeterd en de dialoog tussen overheden en ondernemers wordt verbeterd.