Overgangsbepalingen financiele instrumenten

Met ingang van boekjaren vanaf 1 januari 2008 is RJ hoofdstuk 290 van toepassing. Dit hoofdstuk behandelt de verwerking, waardering en presentatie van financiële instrumenten. De grondslagen onder RJ 290 kunnen afwijken van de voorheen toegepaste grondslagen, hetgeen in principe als een stelselwijziging met terugwerkende kracht (retrospectief) moet worden verwerkt.

Met name het vaststellen van de eerste waardering van financiële instrumenten in het verleden (de reële waarde op het moment van eerste waardering) kan lastig zijn. Tevens kunnen zich praktische problemen voordoen bij hedge accounting. De RJ heeft op deze twee punten daarom een aantal (verlichtende) overgangsbepalingen gepubliceerd (RJ Uiting 2007-9).

De toepassing van deze overgangsbepaling betekent voor een rechtspersoon met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar en die hoofdstuk 290 (2007) in de jaarrekening over 2008 Een onderneming die RJ 290 voor het eerst toepast, bijvoorbeeld over het boekjaar 2008, hoeft de eerste waardering en classificatie van financiële instrumenten die vóór 1 januari 2007 zijn aangegaan, niet te herzien.

Daarnaast wordt het toegestaan om hedge accounting met terugwerkende kracht toe te passen indien een transactie voor 1 juli 2008 als een afdekkingstransactie wordt aangemerkt en de vereiste hedge-documentatie voor die datum alsnog is opgesteld.

Gerelateerde artikelen