Organisatiecultuur als katalysator voor verhoogde bedrijfsprestaties

Een positieve relatie tussen de waarde die een bedrijf creëert en hoe succesvol het bedrijf is, is een veelgehoorde suggestie. Om deze waarde te maximaliseren, investeren bedrijven in verschillende initiatieven om de efficiënte van hun bedrijfsproces te verbeteren. De praktijk leert ons echter dat het gerealiseerde resultaat vaak tegenvalt en niet leidt tot de gewenste waardemaximalisatie. Wat ligt hieraan ten grondslag?

De voornaamste oorzaak is dat bedrijven de relatie tussen hun bedrijfscultuur en de waarde die het bedrijf wil creëren onderschatten. Het aanbrengen van de juiste focus om de eigen werknemers bewust te maken van hun specifieke bijdrage in het creëren van deze waarde ontbreekt vaak.

Bestaat er overigens überhaupt een eensgezind en gedragen begrip van de term ‘waarde’? En zo ja, wat betekent dit dan? Vaak  wordt er van een op waarde gerichte cultuur gesproken als medewerkers in een omgeving werken waar ze de ruimte krijgen om te  focussen op waardecreatie.  

Accenture definieert dit als het geheel van visies, waarden en normen die positief bijdragen aan de houding en het gedrag van de werknemer om zodoende excellente prestaties te leveren. Volgens de ‘Accenture High Performance Finance Study’ (2011) blijven veel bedrijven echter achter in het creëren van een op waardegerichte cultuur. Van de financiële managers die deelnamen aan dit onderzoek meldde 26 procent namelijk dat het ontbreken van een op waardegerichte cultuur en financieel inzicht in de gehele onderneming momenteel één van hun grootste uitdagingen is. Dit wordt met name veroorzaakt door de onduidelijkheid van de waarde definitie; is de mindset bij werknemers binnen een organisatie wel eenduidig?

Een op waarde gerichte cultuur is afhankelijk van twee dimensies: ten eerste het vermogen van een bedrijf om zijn werknemers zowel te inspireren voor hun werk als voor het bedrijf. Ten tweede het vermogen om hun prestaties te beïnvloeden door het vertalen van gedrag in concrete en meetbare acties die aansluiten bij de strategie van de organisatie. Voor een bedrijf dat op zoek is naar maximale waardecreatie is een combinatie van deze twee dimensies cruciaal.

Om deze combinatie te realiseren, moet een organisatie voortdurend bezig zijn met leren en zichzelf continu verbeteren. Onderzoek wijst uit dat medewerkers de meeste betrokkenheid voelen bij bedrijven waar ze een mentale en emotionele band mee hebben. Dit is belangrijk voor de concurrentiepositie van een organisatie en het werven en behouden van talenten.

In een tijdperk waar groei binnen bedrijven steeds complexer, concurrerender en onzekerder is, heerst er ook toenemende druk op het verhogen van de waardecreatie. Het is hierbij belangrijk dat de mindset, acties en het gedrag van de werknemers in lijn zijn met elkaar; gericht op het creëren van haar waarde en aansluiten bij de strategie van de organisatie.  Kortom, voor alle bedrijven die groei en hoge prestaties nastreven is een op waarde gerichte organisatiecultuur niet vrijblijvend. Het succes hangt ervan af!

Door Joris de Bont & Bastiaan Uunk, Accenture

Gerelateerde artikelen