Ordina investeert in kennisontwikkeling met bijzondere leerstoel ICT en strategisch innoveren in de publieke sector

Marcel Thaens, partner bij Ordina, aanvaardt het ambt van Bijzonder Hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het openbaar met het uitspreken van zijn oratie 'Verbroken verbindingen hersteld? Over de noodzaak van een bestuurskundig perspectief op ICT en strategisch innoveren in de publieke sector'.

In zijn oratie stelt Marcel Thaens dat innovatie en de inzet daarbij van ICT de Nederlandse overheid wel degelijk kan helpen om het vertrouwen van de burger te herstellen. Hiervoor is echter een minder eenzijdige benadering nodig van het gebruik van ICT in openbaar bestuur.

ICT-innovaties aanwenden voor een betere bedrijfsvoering en voor meer en gerichtere service aan burgers is noodzakelijk, maar in zichzelf niet voldoende. ICT-innovaties binnen de overheid zijn in de visie van Thaens pas succesvol als er niet alleen gestuurd wordt op economische doelstellingen als effectiviteit en efficiëntie, maar juist ook op politieke, juridische en technisch-wetenschappelijke doelstellingen (hoe kan ICT bijvoorbeeld bijdragen aan een beter democratisch proces). Daarom pleit Thaens voor een meer bestuurskundige benadering van strategische ICT-innovaties.

Ronald Kasteel, CEO Ordina: “In onze dienstverlening aan de overheid staan burgerbedienings concepten en het verbeteren van de bedrijfsvoering en verantwoording centraal. Onze participatie in deze bijzondere leerstoel onderstreept het belang dat wij hechten aan hoogwaardige en onderscheidende klant- en vakkennis en gerichte kennisontwikkeling. Het is tevens een expressie van onze intensieve betrokkenheid bij een overheid die voortdurend tracht haar innovatieve vermogen te vergroten. In dienst van de burger.”

Gerelateerde artikelen