Opleidingsbudgetten breder inzetten

Opleidingsbudgetten van bedrijven en bedrijfstakken moeten veel breder worden ingezet dan nu veelal het geval is.

Onder meer moeten flexwerkers toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen en moet scholing niet alleen in het teken staan van de huidige baan, maar transities ook naar andere sectoren mogelijk maken. Hiertoe moeten vakbonden en werkgevers de komende jaren afspraken maken.
Die oproep deden Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN, en Paulien Bongers, directeur Prevention, Work & Health van TNO, vandaag in Den Haag. Zij overhandigden daar de inspiratiegids Veilig oversteken aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die door de drie partijen was uitgenodigd voor een werkbezoek bij KPN/Randstad, een van de praktijkvoorbeelden uit de uitgave.
Volgens de drie directeuren vraagt de arbeidsmarkt er steeds vaker om dat werknemers van beroep veranderen of in een heel andere sector gaan werken. Zo doen zich momenteel tekorten voor in technische beroepen, maar zijn er tegelijkertijd enige honderdduizenden langdurig werklozen. Opleidingen sluiten lang niet altijd goed aan op wat de arbeidsmarkt vraagt, stellen de directeuren. Hun verwachting is dat de arbeidsmarkt steeds sneller zal veranderen en andere eisen zal stellen. Voortdurend opleiden is volgens hen dan het enige juiste antwoord.
De publicatie Veilig oversteken van TNO, ABU en AWVN toont voorbeelden van een groot aantal initiatieven om beter om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. Sleutelbegrip daarin is ‘van-werk-naar-werk’: zorgen dat werknemers die bij het ene bedrijf buiten de boot vallen snel en veilig door kunnen naar een heel andere baan bij een ander bedrijf, mogelijk ook in een andere sector, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Gerelateerde artikelen