“Ook impactstudie biedt geen garantie voor invoerdatum Solvency II”

De verzekeringsbranche kan op weg naar Solvency II met verdere vertragingen geconfronteerd worden nu de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) het startsein heeft gegeven voor de Long Term Guarantee Assessment.

Deze impactstudie moet inzicht geven in de toepassing van Solvency II op producten waaraan lange-termijngaranties zijn gekoppeld. Hoewel het hierbij met name om levensverzekeringen gaat, is de studie ook relevant voor schadeverzekeringsproducten met vergelijkbare eigenschappen.

“Hoewel de impactstudie een goede zaak is, is de timing ervan erg ongelukkig”, zegt Jeroen van Wageningen, bij KPMG verantwoordelijk voor de Solvency II-dienstverlening. Van Wageningen: “De sector heeft negen weken de tijd om een dergelijk cruciaal onderzoek te verrichten in een periode die samenvalt met de drukste tijd voor financiële verslaglegging. Dit zet de capaciteit van de deelnemende verzekeraars onder hoge druk.

Vanwege de late bekendmaking van de volledige specificaties zullen verzekeringsmaatschappijen de eerste paar weken veel tijd kwijt zijn aan het inventariseren van de benodigde details. Pas daarna kan begonnen worden met de cijfermatige analyse. Dat betekent dat een gedetailleerde planning essentieel is om zowel de studie als de jaarrekeningen met succes te kunnen voltooien.”

De impactstudie vereist de doorrekening van een dertiental scenario’s. Van Wageningen: “Het gaat hierbij onder meer om de matching adjustment, extended matching adjustment en de extrapolatie van de rente-termijnstructuur. Deze scenario’s moeten worden doorgerekend voor drie peildata: 31 december 2011, 31 december 2009 en 31 december 2004. Het eerste deel van de technische specificaties werd vorig jaar aangekondigd en kort voor het einde van het jaar herzien. Om alle scenario’s op het vereiste niveau door te rekenen, moet veel capaciteit worden vrijgemaakt.

Verzekeraars die voor deze werkzaamheden een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar hebben, zullen moeten afwegen hoe ze zo goed mogelijk aan de vereisten van de studie kunnen voldoen. Indien een aantal scenario’s niet of alleen in vereenvoudigde vorm kan worden uitgevoerd, zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitkomsten. Om Solvency II uiteindelijk optimaal toepasbaar te laten zijn voor de Nederlandse verzekeringsmarkt, moeten de uitkomsten representatief en vergelijkbaar zijn. Het is niet zeker dat dit het geval zal zijn indien er binnen de verzekeringssector verschillende, mogelijk inconsistente benaderingswijzen worden gehanteerd.

Verzekeraars moeten de gevolgde benadering duidelijk beschrijven en in de kwalitatieve toelichtingen aangeven welke praktische problemen ze tijdens de oefening zijn tegengekomen en welke gevolgen deze problemen hebben voor de solvabiliteit. EIOPA heeft zo veel mogelijk informatie nodig om een goede aanpak te kunnen voorstellen.”

Van Wageningen verwacht dat ook de tijd die EIOPA nodig heeft voor het opstellen van het rapport tot verdere vertraging in het tijdpad voor Solvency II kan leiden. Van Wageningen: “De plenaire stemming in het Europees Parlement over Omnibus II is uitgesteld naar 10 juni om ruimte te maken voor deze studie. Het lijkt echter niet realistisch aan te nemen dat er vóór die datum een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan worden gevonden voor de problematiek rond lange-termijngaranties en de resterende geschilpunten met betrekking tot Omnibus II. Ik verwacht dat de stemming zal worden uitgesteld tot na het zomerreces en dat een tweede tussentijdse richtlijn noodzakelijk zal zijn om de invoeringsdatum te kunnen opschuiven.”

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen