Onderzoek: Investeringen, ESG en de toekomst van internationale handel

ESG wint aan belang in arbitragezaken bij overheidsinvesteringen

Oudere investeringsovereenkomsten tussen bedrijven en overheden, bieden brede bescherming aan investeerders zonder verplichtingen op het gebied van ESG. Nieuwere overeenkomsten proberen een balans te vinden tussen investeerdersrechten en duurzaam beleid. Een recent rapport van de VN pleit daarom voor hervormingen op het gebied van arbitrage bij conflicten in investeringskwesties tussen staten en bedrijven. Daarover schrijft de juriste Anjali Anchayil, advocate en partner bij het Indiase JSA, Advocates & Solicitors op de website van Oxford University Law School.

  • Investeerders en staten moeten ESG-verplichtingen serieuzer nemen.
  • Multilaterale instrumenten zoals de Mauritius-conventie bieden oplossingen.
  • Op lange termijn is een herziening van investeringsovereenkomsten nodig voor duurzame handel.

De auteur stelt dat de toenemende focus op ESG in internationale investeringen, de dynamiek tussen investeerders en staten heeft veranderd. Historisch gezien boden investeringsovereenkomsten investeerders brede bescherming zonder significante verantwoordelijkheden op het gebied van ESG. Deze overeenkomsten, vaak aangeduid als oudere generatie investeringsovereenkomsten, droegen bij aan een klimaat van regelgeving terughoudendheid bij staten, wat hun vermogen om ESG-doelen na te streven beperkte.Volgens de de jurist kan de Mauritius-conventie een oplossing bieden voor een meer consistente aanpak van geschillen.

De Mauritius Convention is een overeenkomst waarmee partijen bij investeringsverdragen die vóór 1 april 2014 zijn gesloten, hun toestemming geven om bepaalde, eerder vastgestelde regels (binnen United Nations Commission on International Trade Law) over transparantie toe te passen. Deze regels hebben dus betrekking op het openbaar maken van informatie over geschillen die voortvloeien uit investeringsverdragen tussen bedrijven en staten. De conventie vult sinds 10 jaar de oudere investeringsverdragen aan met betrekking tot transparantiegerelateerde verplichtingen en biedt flexibiliteit en efficiëntie. Juist in het kader van openbaarmaking in jaarverslagen ten aanzien van ESG, speelt dit een steeds belangrijker rol. Nederland heeft zich bij deze conventie aangesloten om de efficiëntie en flexibiliteit van investeringsgeschillenbeslechting te bevorderen.

Invloed van ESG op internationale investeringen

De nieuwere investeringsovereenkomsten tussen landen en bedrijven, met name die zijn gesloten na 2010, zijn meer gericht op de balans tussen enerzijds de rechten van investeerders en anderzijds het beleid en de regelgeving van staten. Deze ‘nieuwe generatie’ overeenkomsten bevatten vaak bepalingen met betrekking tot ESG, zoals clausules die voorkomen dat standaarden worden verlaagd en maatregelen uitsluiten die gericht zijn op ESG-doelstellingen. [Artikel gaat verder na de advertentie voor CFO Day 2024]

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

De Impact van ESG-verplichtingen op arbitrage

In recente jaren hebben arbitrage-instituten een groeiend bewustzijn getoond van ESG-verplichtingen en hun rol in investeringsgeschillen. Deze verplichtingen kunnen van invloed zijn op zowel de ontvankelijkheid als ook de grond van geschillen. Bijvoorbeeld, in zaken zoals de internationale tabaksproducent Philip Morris versus Republic of Uruguay, hebben arbitrage-rechters ESG-overwegingen meegenomen bij het beoordelen van de rechtmatigheid van overheidsmaatregelen.

De arbitrage-instellingen hebben ook ESG-verplichtingen toegepast om investeerdersclaims te verwerpen op basis van jurisdictie. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak van een metaalmijnbouwbedrijf tegen de staat Uzbekistan, waarbij de rechters oordeelden dat de investeerder zich schuldig had gemaakt aan corruptie, wat resulteerde in een gebrek aan bescherming onder het investeringsverdrag. In een andere zaak, oordeelde het arbitrage hof dat de staat Colombia compensatie moest betalen een de slachtoffer van een vervuiling door investeringen van een een mijnbouwbedrijf.

Noodzaak van consistente richtlijnen

Hoewel sommige arbitragetribunalen ESG-verplichtingen serieus nemen, blijft er volgens de onderzoeker inconsistentie bestaan. Het gebrek aan duidelijke richtlijnen in investeringsovereenkomsten draagt bij aan deze onzekerheid. Een oplossing kan liggen in de adoptie van de Mauritius-conventie, die gedetailleerde begeleiding biedt over de toepassing van ESG-verplichtingen waar het gaat om investeringsovereenkomsten tussen bedrijven en staten. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Conclusie en vooruitzichten

Het belang van ESG in internationale investeringen zal naar verwachting blijven groeien – zo stelt Anchayil. Het is volgens de Indiase dan ook essentieel dat investeerders en staten ESG-verplichtingen serieus nemen en dat er consistente richtlijnen worden vastgesteld om geschillen op een eerlijke en transparante manier op te lossen. Een multilaterale aanpak, zoals voorgesteld door de Mauritius-conventie, biedt een kader voor toekomstige investeringen in staten die ESG-eisen stellen aan bedrijven en activiteiten.

Gerelateerde artikelen