Ondernemingspensioenfondsen mogen in de toekomst samengaan

Ondernemingspensioenfondsen die ten minste vijf jaar bestaan, mogen in de toekomst samengaan. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe op 22 september jongstleden een wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet ingediend bij de Tweede Kamer.

Reden voor het wetsvoorstel is dat vooral kleine ondernemingspensioenfondsen het steeds moeilijker vinden om te voldoen aan de eisen van de Pensioenwet. Zij hebben moeite om mensen met de benodigde kennis te vinden voor bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan.

De verwachting is dat de samenvoeging van ondernemingspensioenfondsen de fondsen in het bijzonder ten aanzien van beheer en bestuur schaalvoordelen zal opleveren. Het wetsvoorstel houdt een fundamentele herijking in van het begrip ondernemingspensioenfonds.

Een ondernemingspensioenfonds hoeft niet langer alleen voor één onderneming of groep ondernemingen werkzaam te zijn, maar kan de pensioenregelingen ook uitvoeren voor meerdere ondernemingen of groepen indien dat gebeurt door samenvoeging van de pensioenfondsen van die ondernemingen of groepen.

Uitgangspunt blijft dat de (diverse) pensioenregelingen van een onderneming of een groep een financieel geheel vormen indien ze door een en hetzelfde pensioenfonds worden uitgevoerd. Voor de situatie waarin bestaande ondernemingspensioenfondsen worden samengevoegd, wordt de eis van een financieel geheel toegepast op de oorspronkelijke ondernemingspensioenfondsen.

Dat betekent dat na een samenvoeging van ondernemingspensioenfondsen de vermogens van de oorspronkelijke fondsen gescheiden zullen blijven. Dit houdt ook in dat de oorspronkelijke ‘solidariteitskringen’ van de deelnemers aan een bestaande pensioenregeling van een bedrijf in stand blijven.

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling wordt voorgesteld dat van iedere onderneming (of groep) ten minste een lid namens de werkgever en een lid namens de werknemer in het bestuur zitting heeft. Verder wordt ten aanzien van de vertegenwoordiging in de deelnemersraad in dit wetsvoorstel voorgesteld dat iedere onderneming of groep vertegenwoordigd moet zijn.
 
Bron: Tweede Kamer

Gerelateerde artikelen