Ondernemingen geven onvoldoende inzicht in risico’s

Er wordt door beursgenoteerde ondernemingen steeds meer aandacht besteedt aan risicomanagement, maar tot dusver heeft dit niet geleid tot meer inzichtelijkheid in de risico's die aan de onderneming verbonden zijn en de systemen om deze risico's te beheersen. Dit blijkt uit het onderzoek 'Inzicht in onzekerheid', uitgevoerd in opdracht van het NIVRA en Eumedion.

Volgens het onderzoek geeft slechts één op de tien ondernemingen echt inzicht in de belangrijkste risico’s. 62% van de onderzochte ondernemingen verstrekt informatie over de belagrijkste risico’s die zijn verbonden aan de bedrijfsstrategie. Bovendien geven ze onvoldoende inzicht in mogelijke tekortkomingen van hun risicobeheersings- en controlesystemen.

In hun risicorapportages worden operationele en financiele risico’s door de onderzochte ondernemingen het meeste genoemd. Risico’s die te maken hebben met wet- en regelgeving of financiële verslaggeving worden minder vaak vermeld. Van de onderzochte ondernemingen geeft er niet één aan wat de kans is dat een genoemd risico zich echt zal voordoen.

Slechts vijftien procent van de ondernemingen meldt in het jaarverslag iets over het durven nemen van risico’s. Ook wordt vaak geen goede kwantificering van risico’s gegeven en worden mogelijke gevolgen als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen niet in kaart gebracht.

In-control’-verklaring

De risicoparagraaf in het jaarverslag bevat bijna nooit informatie over eventuele tekortkomingen in de gebruikte risicobeheersings- en controlesystemen. Dit geldt vooral voor grote ondernemingen. Slechts 4% van de ondernemingen zegt iets over eventuele belangrijke tekortkomingen die zijn geconstateerd. Eén op de vijf ondernemingen maakt melding van doorgevoerde of geplande verbeteringen.

De ‘in control’-verklaring van de ondernemingsleiding, die betrekking heeft op risico’s in de financiële verslaggeving, wordt over het algemeen goed nageleefd: 85% van de ondernemingen heeft deze verklaring in het jaarverslag opgenomen. Het afgeven van deze verklaring is eerder geadviseerd door de commissie-Frijns, die de werking van de Code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur heeft getoetst.

Gerelateerde artikelen