Onderhanden projecten: betrouwbaarheid projectresultaat

De Nederlandse regelgeving voor de verwerking van onderhanden projecten in de jaarrekening (RJ 221) is gemoderniseerd, waarbij in belangrijke mate aansluiting is gezocht bij IAS 11. De nieuwe regels gelden vanaf de jaarrekening 2009.

Onderhanden projecten worden niet langer gepresenteerd als onderdeel van de voorraden, maar afzonderlijk opgenomen tussen voorraden en vorderingen in. Opbrengsten en kosten van een project dienen te worden verantwoord op basis van de voortgang van het project. Indien de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, worden de hogere opbrengsten (dus de winst) alleen verantwoord als het resultaat van het project op betrouwbare wijze kan worden bepaald.

Dit systeem staat bekend als de ‘percentage of completion’ methode. Als bij aanvang van het project het resultaat nog niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, wordt vooralsnog tussentijds geen winst verantwoord. Zodra een betrouwbare bepaling van het resultaat mogelijk is, wordt de ‘opgebouwde winst’ in één keer verantwoord.

Het zal daarom slechts bij uitzondering aanvaardbaar zijn om de winst pas bij oplevering te boeken. Verliezen op projecten dienen te worden verantwoord zodra ze worden verwacht. Het is voor bouwbedrijven belangrijk een adequate individuele projectadministratie bij te houden op basis waarvan de opbrengsten en kosten van het project kunnen worden geadministreerd.

Indien mag worden aangenomen dat projecten alleen worden aangenomen op basis van voorcalculaties en onderbouwde offertes, is het in het algemeen moeilijk voorstelbaar dat de verwachte uitkomst van het project niet betrouwbaar kan worden bepaald. Dat zou namelijk ook vraagtekens kunnen oproepen over de mate waarin de onderneming de kosten van het project beheerst.

Betrouwbaarheid wil uiteraard niet zeggen dat het resultaat zeker of vrijwel zeker is, betrouwbaarheid betekent niet veel meer dan dat een goed onderbouwde schatting kan worden gemaakt.

Bron: Tijdschrift Financieel Management, Jaarverslag ism Ernst & Young

Gerelateerde artikelen