Onderhanden projecten

De RJ heeft een nieuwe Richtlijn 'Onderhanden projecten' gepubliceerd. Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude Richtlijn.

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied is verbreed met projectontwikkeling, indien en voor zover de voor- en nadelen van het economische eigendom van de uit projectontwikkeling voortvloeiende activa voor of tijdens de constructie zijn overgedragen aan de koper.

Verwerking van opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening
D verwerking van projectopbrengsten en –kosten is meer in overeenstemming gebracht met hetgeen gebruikelijk is voor de verantwoording van opbrengsten inzake dienstverlening. Hierdoor ligt de focus op opbrengstverantwoording in plaats van winstneming.

De ‘Percentage-of- Completion methode’ wordt hierbij voorgeschreven, waarbij de projectopbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Presentatie in de balans
Onderhanden projecten worden niet meer verantwoord als onderdeel van de voorraden, maar als afzonderlijke post in de balans tussen de vorderingen en de voorraden is.

In geval van een creditstand worden onderhanden projecten als afzonderlijke post in de balans gepresenteerd onder de kortlopende schulden. De post in de balans representeert de (niet gefactureerde) vordering op de opdrachtgever of een schuld aan hem indien meer is gefactureerd dan aan prestaties is verricht.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen