NOW in de jaarrekening, maar hoe?

Raad voor de Jaarverslaggeving komt met rapporteringsrichtlijnen voor NOW.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een uitgelegd hoe de tegemoetkoming in het kader van de NOW-regeling moet worden verwerkt. “Om de praktijk te ondersteunen geeft RJ nadere guidance ten aanzien van de verwerking, presentatie en toelichting van de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling in de jaarrekening of in een tussentijds bericht,” aldus de RJ.

Exploitatiesubsidie

De tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling betreft een exploitatiesubsidie waarop Richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ van toepassing is, geeft de raad aan. “Exploitatiesubsidies zijn subsidies voor bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd, of subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploitatietekorten in het algemeen,” stelt de RJ. Ze worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon de subsidie daadwerkelijk zal verkrijgen.

Algemene post of aftrek op loonkosten

Voor de presentatie acht de RJ twee manieren geschikt: onder een algemene post zoals ‘overige opbrengsten’ of een afzonderlijke post, óf in aftrek op de gerelateerde loonkosten. “De eerste presentatiewijze maakt het eenvoudiger inzicht te krijgen in de brutobedragen van de tegemoetkoming en de loonkosten. De tweede presentatiewijze benadrukt dat een deel van de loonkosten mogelijk niet zou zijn gemaakt als de tegemoetkoming niet beschikbaar zou zijn geweest. Een ander argument voor deze presentatiewijze is dat de ontvangen tegemoetkoming aangewend moet worden voor het betalen van de loonkosten.”

Subsidiebaat bij gebroken boekjaar

Valt de balansdatum in de periode waarop de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW betrekking heeft, dan wordt ultimo verslagperiode een subsidiebaat over de verstreken maanden opgenomen, “indien en voor zover er redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden zal voldoen en de tegemoetkoming daadwerkelijk zal verkrijgen.”

(bron: Accountancy van Morgen; foto: Scott Graham, Unsplash)

Gerelateerde artikelen