Nieuwe Ziektewet maakt publiek verzekeren minder aantrekkelijk

Door de Modernisering Ziektewet kunnen de premies die werkgevers betalen voor de uitkering van zieke werknemers flink toenemen. Eén werknemer die ziek uit dienst gaat, kan een werkgever uiteindelijk ruim 250.000 euro kosten.

Werkgevers die eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet hebben meer mogelijkheden zelf de regie te pakken bij re-integratie van zieke werknemers. Daarmee kunnen zij hun uitkeringslasten omlaag brengen. Bovendien profiteren eigenrisicodragers meteen van de financiële voordelen die dit oplevert, terwijl publiek verzekerde werkgevers de lagere lasten pas twee jaar later verwerkt zien in de premie die zij aan het UWV betalen.

Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon op basis van doorberekeningen van de maatregelen voor het moderniseren van de Ziektewet. Deze maatregelen gaan in per 1 januari 2013, maar hebben pas effect op de publieke premie vanaf 2016. Eigenrisicodragers voor de Ziektewet ondervinden hier direct vanaf 2014 de voordelen van.

Aon adviseert organisaties daarom goed na te gaan of een overstap van publiek verzekeren naar het eigenrisicodragerschap loont. Het eerstvolgende moment dat werkgevers kunnen overstappen is 1 juli 2013, de aanvraag moet echter uiterlijk op 1 april 2013 bij de Belastingdienst worden ingediend.

Rekenvoorbeelden
Onderstaande rekenvoorbeelden laten voor verschillende typen bedrijven de mogelijke kostenbesparingen zien.

– Besparingspotentieel voor een instelling in de gezondheidszorg met een premieloonsom van 50 miljoen euro en 1.500 werknemers: 89.960 euro.
– Besparingspotentieel voor een winkelbedrijf met een premieloonsom van 25 miljoen euro en 1.000 werknemers: 54.257 euro.
– Besparingspotentieel voor een transportbedrijf met een premieloonsom van 10 miljoen euro en 350 werknemers: 32.193 euro.

Voor een video met uitleg over de nieuwe Ziektewet klikt u hier.

Sectorpremie wordt individuele premie
Publiek verzekerde werkgevers met meer dan honderd werknemers krijgen in 2014 te maken met een gedifferentieerde Ziektewetpremie voor ex-werknemers die na 1 januari 2012 een uitkering hebben gekregen. Op dit moment betalen de werkgevers deze uitkeringen nog via een premie die per sector wordt bepaald. Zowel deze sectorpremie als de individueel gedifferentieerde premie worden berekend op basis van ziektewetuitkeringen van twee jaar terug. Als een publiek verzekerde werkgever erin slaagt zijn ziekteverzuim te verlagen, worden de lagere uitkeringslasten ook pas twee jaar later merkbaar.

Eigenrisicodragerschap kan kosten besparen
Door eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, voeren werkgevers zelf de regie en kunnen zij (ex-)werknemers beter begeleiden bij ziekte. Door deze inspanningen herstellen werknemers sneller, waardoor werkgevers minder uitkeringen hoeven te doen en zo kosten kunnen besparen.

Een effectieve aanpak van de instroom in de Ziektewet leidt ook tot een lagere gedifferentieerde WGA-flexpremie. Dat is de premie die werkgevers betalen voor ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband die vanaf 2012 vanuit de Ziektewet in de WGA zijn terechtgekomen en dus een eerste ziektedag vanaf 2010 hebben gehad. Deze WGA-flexpremie wordt in 2016 samengevoegd met de huidige gedifferentieerde WGA-premie. Met een lage instroom in de Ziektewet, wordt uiteindelijk ook de gedifferentieerde WGA-flexpremie lager en, vanaf 2016, de gedifferentieerde WGA-premie.

Meer financiële voordelen
Het financiële voordeel voor werkgevers die eigenrisicodrager worden neemt ook toe doordat het zogeheten inlooprisico bij het UWV mag worden achtergelaten. Hierbij gaat het om alle lasten voor werknemers met een eerste ziektedag vóór het moment dat de werkgever eigenrisicodrager wordt. Ook veranderen de regels met betrekking tot de keuringen voor werknemers. Vanaf de 52ste ziekteweek moeten uitkeringsgerechtigden ook werk accepteren dat niet direct aansluit bij hun opleiding of werkervaring. Bovendien komt er, net als in de WGA, een ondergrens van 35% in de Ziektewet: slaagt iemand erin tenminste 65%van zijn oude inkomen te verdienen, dan vervalt zijn Ziektewetuitkering.

Dit kan betekenen dat circa 60% van de ex-werknemers niet langer recht heeft op een uitkering. Als laatste is er de aanpassing dat er een loongerelateerde uitkering komt en daarna een vervolguitkering. Hierdoor zullen de uitkeringen lager worden en daarmee ook de werkgeverslasten.

Deze regels zijn ingegaan op 1 januari 2013 en hebben vanaf 1 januari 2014 effect op de uitkeringen. Het effect van deze maatregelen is echter pas in de publieke premie vanaf 2016 terug te zien, terwijl eigenrisicodragers voor de Ziektewet hier direct vanaf 2014 de voordelen van ondervinden.

Bron: Aon

Gerelateerde artikelen