Nieuwe verslaggevingsregels pensioenen

Sinds 2005 zijn in Nederland nieuwe verslaggevingsregels over pensioenen van kracht. Deze bepalingen zijn opgenomen in paragraaf drie van hoofdstuk 271 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 271).

De RJ heeft begin 2007 een enquête laten uitvoeren naar de praktijkervaringen met de toepassing van deze nieuwe richtlijn. Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft de RJ geconcludeerd dat de huidige RJ 271 op een aantal punten moet worden verduidelijkt en, indien van toepassing, moet worden aangepast.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onduidelijkheid over het onderscheid tussen de toegezegde-bijdrageregeling en de toegezegd-pensioenregeling en een onvoldoende aansluiting tussen RJ 271 en de in Nederland te onderkennen pensioenvormen.

Daarnaast wordt gesignaleerd dat de wijze van verslaggeving van toegezegd-pensioenregelingen als complex en als moeilijk te begrijpen wordt ervaren. De RJ heeft actiepunten geformuleerd die moeten resulteren in verduidelijking van het huidige hoofdstuk.

Hierbij worden de volgende punten ondermeer genoemd: Classificatie toegezegd-pensioenregeling en toegezegde-bijdrageregeling in relatie tot de nieuwe pensioenwet en nadere beschrijving van in Nederland frequent voorkomende pensioenregelingen. De RJ is voornemens om uiterlijk medio 2008 met een voorstel tot aanpassing van hoofdstuk 271 te komen.

Gerelateerde artikelen