Nieuwe Richtlijnen voor jaarverslaggeving 2010

In september 2010 is de jaareditie 2010 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving gepubliceerd.

In de jaareditie 2010 zijn een aantal ontwerp-Richtlijnen omgezet in definitieve Richtlijnen. Deze Richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe bepalingen voor de jaarrekening 2010.

Overheidssubsidies
Leningen die worden verkregen van de overheid met een lagere rente dan de marktrente moeten bij eerste verwerking tegen de (lagere) reële waarde in de balans worden verwerkt. Het verschil met het hoger ontvangen bedrag betreft de contante waarde van het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel moet ingevolge een nieuwe Richtlijn 274.110 worden verwerkt als overheidssubsidie volgens de regels van RJ 274.

Gesegmenteerde informatie
Een nieuwe Richtlijn 350 met betrekking tot gesegmenteerde informatie is opgenomen. Deze is gebaseerd op IFRS 8. De Richtlijn is niet verplicht van toepassing, met uitzondering van de wettelijke vereisten rond detaillering van de omzet naar bedrijfstakken en de onderscheiden (geografische) gebieden waarin de rechtspersoon goederen en diensten levert. Wel wordt aanbevolen de richtlijn toe te passen voor rechtspersonen die aanvullende gesegmenteerde informatie in de jaarrekening opnemen.

Het uitgangspunt van de Richtlijn is dat operationele segmenten worden geïdentificeerd op grond van informatie die door het bestuur van de rechtspersoon wordt gebruikt. Hierdoor zal veelal de interne managementinformatie leidend zijn voor hetgeen in de jaarrekening wordt opgenomen. Het onderscheid tussen primaire en secundaire segmentatiebasis wordt in de nieuwe Richtlijn niet meer gemaakt. Ook de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor zover ze blijken uit de interne managementrapportage zijn leidend voor de segmentrapportage. Deze kunnen dus afwijken van de grondslagen van de jaarrekening zelf.

Personeelsbeloningen
Bij het bepalen van de hoogte van de verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen tijdens het dienstverband moet de contante waarde worden berekend. In Richtlijn 271.207 is nu bepaald dat de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties de meest geëigende invulling is van deze contante waarde.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa
In de jaarrekening 2010 gelden aanvullende eisen voor de toelichting ten aanzien van bijzondere waardeverminderingen: de methode en belangrijkste veronderstellingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde op basis van kasstroomprognoses moeten worden toegelicht.

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen