Nieuwe rechtspraak bij verhuur met aanvullende dienstverlening

Recent heeft de Europese rechter een arrest gewezen over de btw-kwalificatie bij aanvullende dienstverlening, zoals servicekosten bij onroerende zaken.

Dat meldt BDO.
Belang
Deze uitspraak is met name van belang voor wooncorporaties en voor een ieder die onroerende zaken verhuurt en daarbij ook aanvullende diensten verricht of (service)kosten (door)berekent. 
 
Arrest
In het Arrest wordt gesteld dat bij de verhuur met aanvullende diensten alle diensten in beginsel als meerdere te onderscheiden en zelfstandige prestaties dienen te worden gezien, die vanuit btw-oogpunt afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Er is wel sprake van één totale prestatie indien de onderdelen van de handeling, met inbegrip van die waaruit de economische reden voor de afsluiting van de overeenkomst blijkt (bijvoorbeeld ‘verhuur woning’), zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen waarvan splitsing kunstmatig zou zijn.
 
Ook wordt aangegeven dat iedere situatie nog steeds op haar eigen feiten en omstandigheden dient te worden beoordeeld, waarbij onderlinge afspraken (lees: het contract) centraal staan. 
 
Dit is een (deels) andere visie dan de nu geldende leer. Het is van belang om de handelswijze die tot nu toe wordt gevolgd nader te bezien.
Bron: BDO

Gerelateerde artikelen