Nieuwe berekening pensioenverplichting

Bij de berekening van de pensioenverplichting worden actuariële veronderstellingen gehanteerd, waaronder sterftetafels en de disconteringsvoet. In 2007 zijn nieuwe sterftetafels uitgebracht; deze leiden tot een hogere pensioenverplichting ultimo 2007 en veelal tot actuariële verliezen over het boekjaar 2007.

De disconteringsvoet voor het contant maken van de pensioenverplichtingen bestaat uit de risicovrije rentevoet (‘risk-free rate’) en een risico-opslag (‘credit spread’). In de afgelopen maanden is mede door de kredietcrisis de risicovrije rentevoet gestegen en is ook de credit spread fors toegenomen.

Een hogere disconteringsvoet leidt tot een lagere verplichting ultimo 2007 en tot actuariële winsten over het boekjaar 2007. Bij het hanteren van de juiste disconteringsvoet moet qua systematiek onder meer worden gelet op consistentie met voorgaande periodes.

Gerelateerde artikelen