Nieuw besluit over terugbetaling of vervanging van ontvangen beloning

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft op 17 augustus 2009 een nieuw besluit uitgebracht over de fiscale gevolgen van ten onrechte ontvangen looninkomsten en van terugbetaling van aanvankelijk terecht ontvangen looninkomsten.

Het besluit vervangt het voorafgaande besluit van 5 juli 2001 integraal en bevat daarnaast een goedkeuring voor de situatie dat terecht ontvangen looninkomsten later worden terugbetaald, omdat de looninkomsten zijn vervangen door andere looninkomsten.

In het geval dat de feitelijke terugbetaling in een later jaar plaatsvindt dan het jaar waarin de vervangende looninkomsten zijn genoten, kan een belastingnadeel optreden door de progressie in de tarieven van de inkomstenbelasting en ook een nadeel opleveren voor inkomensafhankelijke regelingen.

Dat vindt de staatssecretaris ongewenst. Hij keurt daarom onder voorwaarden goed dat in eerste instantie terecht ontvangen looninkomsten als negatief loon in aanmerking mogen worden genomen in het jaar waarin de vervangende looninkomsten worden genoten.

Om in aanmerking te komen voor de goedkeuring moet aan alle voorwaarden zijn voldaan. Deze zijn als volgt:

1. Men heeft de looninkomsten niet te kwader trouw verkregen.
2. Men moet bij de inspecteur kunnen aantonen dat de looninkomsten volledig zijn terugbetaald.
3. De terugbetaling van de looninkomsten vindt plaats binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vervangende looninkomsten zijn genoten, óf men heeft binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vervangende looninkomsten zijn genoten, aangegeven dat men de looninkomsten niet wil behouden en heeft deze in dat kalenderjaar op een later moment daadwerkelijk terugbetaald.
4. Als de terugbetaling in een ander kalenderjaar dan het kalenderjaar waarin de vervangende looninkomsten zijn genoten, in aanmerking is genomen als negatief loon, verklaart men zich akkoord met het terugnemen van deze aftrek.

Het besluit treedt op 19 augustus 2009 in werking. De hierboven vermelde goedkeuring heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009.
 
Bron: Ministerie van Financiën / PricewaterhouseCoopers

Gerelateerde artikelen