Nettowinst Rabobank Groep stijgt met 12%

fallback
Heemskerk: "Goed resultaat over eerste halfjaar 2004".

* Retailbankbedrijf +24%;
* Kredietverlening private sector +4%;
* Spaarmiddelen +5%;
* Beheerd vermogen +6%;
* Premieomzet verzekeren -1%;
* Baten +13%.

“De Rabobank Groep heeft het eerste halfjaar van 2004 geprofiteerd van het beginnende economische herstel. Met name het retailbankbedrijf, het kernbedrijf van de Groep, presteerde goed.” Dit zei drs H (Bert) Heemskerk voorzitter van de RvB vanmorgen bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank Groep boekte het eerste halfjaar van 2004 “een goed resultaat” met een nettowinststijging van 12%. Naast een sterke groei van de baten was er ook sprake van een duidelijke stijging van de kosten, met name vanwege een reorganisatievoorziening. De reorganisatievoorziening is gevormd in het kader van Operatie Service, de herinrichting van Rabobank Nederland. Deze herinrichting is noodzakelijk om de dienstverlening van Rabobank Nederland aan de lokale banken te verbeteren. Na de herinrichting moet Rabobank Nederland een meer efficiënte klant- en servicegerichte organisatie zijn voor de lokale banken. Deze operatie moet een besparing van EURO200 miljoen opleveren en resulteren in een vermindering van het aantal fte’s met 1.200.

Verwachting jaarresultaat
Heemskerk is positief over het te verwachten jaarresultaat: “De Nederlandse economie krabbelt langzaam weer op; de eerste tekenen van herstel worden zichtbaar. Het prille herstel is wel afhankelijk van mondiale omstandigheden, zoals de ontwikkeling van de olieprijs en terrorismedreiging. Ondanks deze onzekere ontwikkelingen zijn we optimistisch voor de rest van het jaar. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwachten wij dat de nettowinststijging over geheel 2004 in lijn zal liggen met de nettowinstgroei van 12% in het eerste halfjaar.”

Resultaten eerste helft 2004
De totale baten van de Rabobank Groep zijn in de eerste helft van het jaar met 13% gestegen tot EURO4.914 (4.351) miljoen. De batenstijging is beïnvloed door de gevolgen van stelselwijzigingen inzake Interpolis en Trust Preferred Securities (zie ook pagina 6 en 7). Daarnaast werd het batenniveau met EURO107 miljoen gedrukt als gevolg van waardering van de swaps op het Ledenkapitaal tegen marktwaarde (zie pagina 10). De bedrijfslasten namen met 12% toe tot EURO3.260 (2.920) miljoen. De personeelskosten stegen met 6% tot EURO1.928 (1.822) miljoen. De andere beheerskosten noteerden een sterke stijging van 25% tot EURO1.155 (921) miljoen. Hogere voorzieningen, met name voor reorganisaties (EURO120 miljoen), zijn de belangrijkste oorzaak van de stijging. De dotatie aan de waardeveran-deringen van vorderingen bedroeg in de eerste helft van 2004 EURO275 miljoen hetgeen gelijk is aan dezelfde periode vorig jaar. De waardeveranderingen van financiële vaste activa bedroeg EURO-12 (-50) miljoen. Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam met 15% toe tot EURO1.391 (1.206) miljoen. Op de vermogensbeheeractiviteiten na noteerden alle groepsonderdelen een hoger resultaat.

Efficiencyratio
De efficiencyratio verbeterde van 67,1% in de eerste helft van 2003 naar 66,3%. De efficiencyratio geeft de verhouding weer tussen de bedrijfslasten en de baten.

Nettowinst + 12%
De nettowinst bedroeg in de eerste helft van het jaar EURO825 (734) miljoen. Dit is een stijging met 12%.

Financiële doelstellingen
De Rabobank Groep streeft naar het realiseren van klantwaarde met als randvoor-waarden financiële stabiliteit en medewerkerswaarde. Om deze financiële stabiliteit te waarborgen heeft de Rabobank Groep een drietal financiële doelstellingen geformuleerd voor de lange en korte termijn. Dit zijn voor de lange termijn een nettowinstgroei van 12%, een rendement op het eigen vermogen van 10% en een tier 1-ratio van 10. Vanwege de matige economische omstandigheden en vooruitzichten waren de doelstellingen in 2003 naar beneden bijgesteld voor de korte termijn. Gezien de goede cijfers in het eerste halfjaar van 2004 en de positieve verwachtingen voor heel 2004 denkt de Rabobank Groep aan de financiële doelstellingen voor de lange termijn te kunnen voldoen. In de eerste zes maanden realiseerde de Rabobank Groep een nettowinstgroei van 12%, een tier 1-ratio van 10,6 en een rendement op het eigen vermogen van 10,8% waarbij opgemerkt wordt dat dit laatste percentage positief beïnvloed is door een stelselwijziging met betrekking tot de Trust Preferred Securities. Zonder deze wijziging zou het rendement op het eigen vermogen op 10,0% zijn uitgekomen.

Bankieren
Kredietverlening
In het eerste halfjaar groeide de kredietverlening aan de private sector met 4% tot EURO246 (235) miljard. Het leeuwendeel van de stijging is toe te schrijven aan particulieren. Zij leenden in de eerste zes maanden 7% meer. De groei van de kredietverlening aan de sector handel, industrie en dienstverlening kwam uit op 3%. De groei in de food- en agrisector is nihil.

Hypotheekmarkt
In de voor de Rabobank Groep belangrijke hypothekenmarkt is de positie als marktleider het afgelopen halfjaar verstevigd. Het marktaandeel in de eerste zes maanden bedroeg 26,2% tegenover 25,7% eind 2003. Hiervan is 21,4% afkomstig van de lokale banken en 4,8% van Obvion.

Toevertrouwde middelen
Het totaal aan toevertrouwde middelen nam in het eerste halfjaar met 5% toe tot EURO180 (173) miljard. Hiervan heeft EURO75 (72) miljard betrekking op spaargelden. De spaargelden groeiden met 5% waarbij vooral de internetspaargelden sterk toenamen.

Retail
Met een stijging van het bedrijfsresultaat voor belastingen van 24% heeft het retailbank bedrijf goed gepresteerd. De toename met EURO156 miljoen tot EURO797 miljoen is vooral het gevolg van een stijging van de baten met 10% tot EURO2.617 (2.384) miljoen. De bedrijfs-lasten namen met 4% toe tot EURO1.694 (1.635) miljoen. De toegenomen baten betreffen met name een hogere rentewinst en hogere provisieresultaten. De groei van de rentewinst bleef iets achter bij de groei van de kredietverlening door een verkrapping van de rentemarge. De stijging van de bedrijfslasten kwam hoofdzakelijk voor rekening van de andere beheerskosten. De personeelskosten bleven nagenoeg gelijk mede door een daling van het aantal fte’s met bijna 2% tot 29.285. De waardeveranderingen van vorderingen nam toe met EURO18 miljoen tot EURO126 miljoen.

Wholesale
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van het wholesalebankbedrijf kwam in het eerste halfjaar uit op EURO464 (387) miljoen. Dat is een stijging met 20%. De stijging is onder meer te danken aan lagere risicokosten, de post waardeveranderingen van vorderingen daalde met 34% tot EURO82 (125) miljoen. Daarnaast bedroeg het resultaat op waardeverande-ringen van financiële vaste activa EURO12 miljoen, terwijl er in de eerste helft van 2003 sprake was van een verlies van EURO43 miljoen. De baten stegen licht met 6% tot EURO1.058 (994) miljoen. De bedrijfslasten daarentegen namen met 19% toe tot EURO524 (439) miljoen met name door een stijging van de incidentele kosten en de acquisities van afgelopen jaar die nu volledig in de cijfers zijn opgenomen. De country banking activiteiten groeiden voorspoedig. Zo kwam de kredietverlening aan de private sector uit op een groeipercentage van 18% en waren ook de resultaten hoger ondanks een krappere rentemarge. Het brutoresultaat van Corporate Clients bleef achter bij vorig jaar en ook de corporate financeactiviteiten konden het goede resultaat van vorig jaar niet evenaren. Begin dit jaar heeft de Rabobank Groep een definitieve schikking getroffen met de Royal Bank of Canada inzake een claim die voortkwam uit een
swaptransactie voor het failliete energieconcern Enron.

Vermogensbeheer en beleggen
De vermogensbeheeractiviteiten realiseerden in de eerste zes maanden een bedrijfsresultaat voor belastingen van EURO80 miljoen tegenover EURO85 miljoen in de eerste helft van 2003. In vergelijking met vorig jaar bleven met name de eenmalige baten achter zoals het resultaat uit financiële transacties. Daarnaast is ook een incidentele last van EURO10 miljoen genomen die betrekking heeft op behaalde spreadresultaten van Robeco Groep in 2003. Met de AFM is afgesproken dat spreadresultaten ten gunste van de beleggingsfondsen komen.

Orders
Het totale aantal voor klanten verwerkte orders, waaronder orders voor huisfondsen, steeg in de eerste zes maanden met 11% tot 3,3 miljoen. Met name in het eerste kwartaal was sprake van een fors herstel. Het aantal huisfondsenorders van Robeco Groep groeide mede dankzij Persoonlijk Vermogensbeheer, een automatische dienst van Robeco Direct. Van het totaalaantal orders is 44% afkomstig van de lokale banken, 14% van Robeco Groep en 39% van Alex.

Beheerd en bewaard vermogen
Eind juni bedroeg het beheerde en bewaade vermogen van de Rabobank Groep EURO195 (184) miljard. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van eind 2003. Het beheerde en bewaarde vermogen bestaat voor EURO54 (52) miljard uit de eigen beleggingsportefeuille, EURO20 (19) miljard uit vermogen dat Interpolis voor pensioenfondsen van derden beheert en voor EURO120 (113) miljard uit vermogen van klanten dat beheerd en bewaard wordt door de lokale banken en de dochterondernemingen, zoals de Robeco Groep. Koersresultaten op het vermogen van klanten zorgden voor een toename van EURO3 miljard. De instroom van nieuw vermogen bedroeg eveneens EURO3 miljard.

Verzekeren
Het bedrijfsresultaat voor belastingen, bestaande uit resultaat uit operationele activiteiten en resultaten op beleggingen, bedroeg in het eerste halfjaar EURO126 miljoen tegenover EURO75 miljoen in dezelfde periode van 2003. Het resultaat uit operationele activiteiten steeg met EURO26 miljoen tot EURO101 miljoen vooral door gunstige verzekeringstechnische resultaten schade. Ook het resultaat uit beleggingen liet een sterke stijging zien. Het resultaat steeg van EURO1 miljoen naar EURO25 miljoen.

Premieomzet
In de eerste zes maanden daalde de premieomzet licht met 1% tot EURO2.231 (2.256) miljoen. De daling is toe te schrijven aan een omzetverlaging bij levensverzekeringen van 9% (van EURO1.438 miljoen tot EURO1.311 miljoen). De omzet van schadeverzekeringen liet daarentegen een stijging zien. Het aantal polissen steeg licht en de omzet bedroeg het eerste halfjaar EURO832 (720) miljoen. Dit is een stijging met 16%. De omzet van herverzekeringen bedroeg EURO88 (98) miljoen.

Omzet uit dienstverlening
Na enkele jaren van dubbele groeicijfers is de omzet uit dienstverlening op het gebied van pensioenen en bedrijfszorg (verzuimbeheer, arbo-dienstverlening en reïntegratie) vrijwel gelijk gebleven. De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op EURO133 (136) miljoen. De omzet bij bedrijfszorg daalde onder andere als gevolg van lagere ziekteverzuimcijfers en doordat bedrijven door wetswijzigingen in mindere mate een beroep doen op arbodiensten.

Leasing
Met een stijging van het bedrijfsresultaat voor belastingen van 14% tot EURO100 (88) miljoen hebben de leasingactiviteiten een goed halfjaar achter de rug. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een hogere rentewinst, lagere risicokosten en aan de acquisitie van Telia Finans AB. De lagere risicokosten zijn gerealiseerd bij een groeiende kredietportefeuille. De kredietverlening van De Lage Landen groeide met EURO0,3 miljard tot EURO12,6 miljard. De autonome groei kwam uit op EURO1,0 miljard als rekening wordt gehouden met de verkoop van De Lage Landen Vastgoedfinancieringen aan FGH Bank en de overname van Telia Finans AB van het Zweedse Telia Sonera begin dit jaar. Telia Finans AB is in Scandinavië marktleider op het gebied van leasing van IT- en kantoorbenodigd-heden. Met deze overname versterkt De Lage Landen haar positie in Scandinavië. Telia Finans zal verder opereren onder de naam van De Lage Landen Finans. Eind juni was 53% van de dienstverlening afkomstig uit Europa en 47% uit de rest van de wereld, met name Noord- en Zuid-Amerika.

Vastgoed
Het bedrijfsonderdeel Vastgoed, bestaande uit Rabo Vastgoed en FGH Bank, kende ondanks de malaise op de vastgoedmarkt een goed eerste halfjaar. In de eerste helft van 2004 behaalde Vastgoed een bedrijfsresultaat voor belastingen van EURO37 miljoen. FGH Bank nam begin 2004 De Lage Landen Vastgoedfinancieringen over, waarmee de positie op het gebied van commerciële vastgoedfinancieringen verder is versterkt. De vastgoedmarkt in Nederland heeft nog steeds te maken met een grote leegstand van kantoren en bedrijfspanden en van herstel lijkt nog geen sprake te zijn. De kredietportefeuille van FGH Bank nam in de verslagperiode toe met EURO1,5 miljard tot EURO5,6 miljard, waarvan EURO1,1 miljard betrekking had op voorheen De Lage Landen Vastgoedfinancieringen. Rabo Vastgoed zag haar orderportefeuille met EURO0,4 miljard toenemen tot EURO4,4 miljard. De orderportefeuille bestaat uit nog te ontwikkelen woningen en bedrijfsruimten. Met name de positie in woningen is het afgelopen jaar uitgebreid.

Overig
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van de onder overig opgenomen onderdelen daalde met EURO139 miljoen tot -/- EURO212 miljoen. De sterke daling is vooral toe te schrijven aan de dotaties aan voorzieningen.

Dichtbijbank
Het aantal lokale banken daalde in de eerste helft van het jaar met 7 tot 321. Teneinde het belang van de klant ook in de toekomst voorop te kunnen stellen is medio dit jaar besloten de lokale banken op te schalen met als doel de slagkracht te vergroten. Door het creëren van grotere lokale banken kunnen klanten makkelijker toegang krijgen tot complexe financiële dienstverlening. Het totale aantal vestigingen en contactpunten zal door deze opschaling niet veranderen. Ultimo juni hadden de lokale banken circa 3.000 contactpunten waaronder 1.322 vestigingen.

Opbrengst uit beleggingen
Tot 2004 verantwoordde Interpolis de resultaten uit beleggingen in aandelen en onroerend goed op basis van de structureel rendement methode (indirect rendement). Een belangrijk kenmerk van deze methode is dat het verantwoorde resultaat op beleggingen gebaseerd is op langjarige gemiddelde rendementen. Met ingang van 2004 maakt Interpolis niet langer gebruik van deze methode en worden in plaats daarvan de gerealiseerde resultaten op beleggingen direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Wereldwijd is dit de meest gebruikte methode. De nieuwe methode is in lijn met de International Financial Reporting Standards (IFRS). De stelselwijziging heeft geen invloed op het vermogen. De gevolgen manifesteren zich alleen in de resultatenrekening in de zin van herrubriceringen; de invloed op de nettowinst van 2003 is nihil. De cijfers over het eerste en tweede halfjaar 2003 zijn ter vergelijking aangepast. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen zijn het eerste halfjaar van 2003 met EURO119 miljoen verlaagd en het tweede halfjaar met EURO47 miljoen. De waardeveranderingen van financiële vaste activa zijn in de betreffende perioden met dezelfde bedragen gewijzigd.

Trust Preferred Securities
Tot en met 2003 zijn de Trust Preferred Securities verantwoord onder het eigen vermogen. In lijn met de ontwikkelingen in de (uitleg van de) IFRS is besloten om de Trust Preferred Securities ad EURO2.037 miljoen met ingang van 1 januari 2004 te verantwoorden onder het aansprakelijk groepsvermogen in de post achtergestelde schulden. De verschuldigde vergoeding op de Trust Preferred Securities wordt vanaf 2004 dientengevolge verantwoord via de winst- en verliesrekening (voorheen winstbestemming). De cijfers over het eerste en tweede halfjaar 2003 zijn ter vergelijking aangepast. De rentelasten zijn met de volgende bedragen verhoogd: eerste halfjaar 2003 EURO23 miljoen, tweede halfjaar 2003 EURO31 miljoen en eerste halfjaar 2004 EURO61 miljoen. Voor de betreffende perioden is de belastinglast verlaagd met respectievelijk EURO9, EURO12 en EURO22 miljoen. De stelselwijziging heeft geen invloed op de tier 1-ratio en de BIS-ratio.

Gerelateerde artikelen