‘Nederland geen belastingparadijs’

Hoewel Nederland in fiscaal opzicht een aantrekkelijk land voor ondernemingen is, zijn we zeker geen belastingparadijs. Zo heeft Nederland geen bijzondere gunstiger vestigingsplaatscriteria in vergelijking met andere landen.

Daarnaast speelt Nederland een prominente rol op het gebied van fiscale transparantie en het voorkomen van oneigenlijk gebruik en misbruik van belastingen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een onderzoek van Deloitte naar het fiscale vestigingsklimaat van Nederland onder 23 lidstaten van de EU en de OESO.

“Uit het onderzoek blijkt dat Nederland wat betreft vestigingsplaatscriteria voor ondernemingen geen gunstiger positie inneemt ten opzichte van andere ontwikkelde landen”, aldus Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs. “Het is dus niet gemakkelijker om zich fiscaal in Nederland te vestigen dan in een ander land. Dat er niettemin veel gebruik wordt gemaakt van Nederland is vooral toe te schrijven aan het uitgebreide verdragennetwerk en de zeer beperkte bronbelastingheffing. De EU en de OESO stimuleren deze laatste ontwikkelingen sterk en Nederland geeft daar, meer dan de meeste andere landen, uitvoering aan”, aldus Kavelaars. “De lidstaten betrokken bij dit onderzoek hebben doorgaans minder verdragen gesloten dan Nederland, wat hen minder aantrekkelijk maakt. Daarnaast hebben we in Nederland bijvoorbeeld slechts een dividendbelasting van 15% en geen bronbelastingen op interest en royalties.”

Een aantal landen, waaronder ook Nederland, hanteert ten aanzien van bepaalde fiscale regelingen en faciliteiten wel zogenaamde substance criteria. Het gaat dan veelal om eisen aan kwaliteit en kwantiteit van personeel alvorens een bepaalde regeling kan worden toegepast. “Op dit punt loopt Nederland dus in feite in de pas met andere landen en neemt het daarmee geen belastingparadijsachtige positie in”, aldus Kavelaars.

In het onderzoek is ook gekeken naar de initiatieven van de Europese Commissie inzake bestrijding van fraude en misbruik. Net als Nederland zijn eigenlijk alle landen voorstander om oneigenlijk gebruik intensiever aan te pakken. “De OESO en de EU zijn momenteel druk doende om hieraan concreet invulling te geven. Nederland en de andere landen ondersteunen die initiatieven. Daarbij speelt informatieuitwisseling tussen landen een belangrijke rol. Tevens ontstaat met deze gezamenlijke aanpak een fiscaal level playing field tussen de lidstaten en worden de pijlen niet gericht op een of enkele landen. Dat is belangrijk omdat elk land wel een fiscaal aantrekkelijke regeling heeft die op deze wijze gelijkwaardig kan worden afgewogen”, aldus Kavelaars.

Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen