Modernisering NV-recht

In 2006 is de Europese richtlijn voor kapitaalbescherming op enkele punten gemoderniseerd. Dit jaar zijn deze wijzigingen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De wetswijziging is ingegaan op 11 juni 2008. Opgemerkt wordt dat de wetswijziging alleen betrekking heeft op NV's.

Momenteel is een wetsvoorstel tot flexibilisering van het BV-recht (inclusief kapitaalbeschermingsregels) onderhanden. Dit wetsvoorstel zal echter nog niet op korte termijn worden afgerond. Enkele belangrijke wijzigingen voor NV’s:

 

Inkoop eigen aandelen
• De bestaande grens van 10 procent is vervallen. Een NV mag nu onbeperkt eigen aandelen inkopen, zolang tenminste één aandeel wordt gehouden door een derde (niet zijnde de NV of een dochtermaatschappij). Voor beursgenoteerde NV’s geldt echter een grens van 50 procent van het geplaatste kapitaal.

Inkoop van eigen aandelen anders dan om niet vereist een machtiging door de AvA. Deze machtiging heeft nu een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar (beursgenoteerde NV’s: 18 maanden). Voor inkoop van eigen aandelen anders dan om niet geldt onverkort de randvoorwaarde inzake het minimum eigen vermogen.

 

Inbreng in natura bij of na oprichting
Een beschrijving en accountantsverklaring zijn niet meer vereist bij de volgende inbrengtransacties:

• Effecten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt, mits gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers gedurende 3 maanden voorafgaande aan de inbreng.

• Zaken die zijn gewaardeerd door een onafhankelijk deskundige, mits gebaseerd op in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbare beschouwde waarderingsmethoden en mits de datum van waardering maximaal 6 maanden voor de dag van inbreng ligt. Een deskundige is iemand die blijkens zijn opleiding en werkzaamheid deskundig is in het uitvoeren van waarderingen, de wetgever geeft hiervoor geen nadere voorschriften.

• Zaken waarvan de waarde wordt afgeleid uit een jaarrekening die is vastgesteld over het laatste boekjaar voorafgaand aan de inbreng en die overeenkomstig de Europese Richtlijn inzake wettelijke controles is onderworpen geweest aan accountantscontrole.

Als op de dag van inbreng bekend is dat de waarde van de inbreng door uitzonderlijke omstandigheden aanzienlijk is gewijzigd ten opzichte van de uitgevoerde waardering, dient alsnog een beschrijving met accountantsverklaring te worden opgesteld.

 

Verstrekken van leningen tot verkrijging van eigen aandelen
• Het absolute verbod op het verstrekken van leningen aan derden om aandelen van de NV te verkrijgen is geschrapt. Een NV mag nu een lening voor dit doel verstrekken, mits tegen marktconforme voorwaarden, voldaan wordt aan het minimum eigen vermogen, de kredietwaardigheid van de tegenpartij nauwgezet is onderzocht en de prijs van de te nemen aandelen billijk is.

Verder dient een wettelijke reserve te worden aangehouden voor het bedrag van de verstrekte leningen. Het verstrekken van dergelijke leningen vereist wel voorafgaande goedkeuring van de AvA (besluit met gekwalificeerde meerderheid).

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen