MKB: ‘Akkoord gericht op verdienvermogen en ondernemerschap’

MKB Reactie op kabinetsplannen

Het recent gesloten Hoofdlijnenakkoord van de vier partijen staat centraal in de financiële wereld. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren positief op de gerichte aandacht voor zowel burgers als bedrijven. De focus ligt nu op de uitvoering, waarbij het versterken van het ondernemersklimaat en regionale investeringen centraal staan. Stabiliteit en zekerheid zijn cruciaal voor investeringen in grote opgaven.

  • Hoofdlijnenakkoord biedt lastenverlichting en investeringen.
  • Ondernemers bekritiseren beëindiging Groeifonds en fiscaal beleid.
  • Aandacht voor energietransitie en internationale positie van Nederland.

Het akkoord belooft lastenverlichting voor burgers en streeft naar betere arbeidsvoorwaarden. Er wordt nadruk gelegd op het belang van ondernemerschap en het bedrijfsleven voor het verdienvermogen van Nederland. Fiscale plannen die schadelijk zouden zijn voor het investeringsklimaat worden geschrapt.

Investeringen in wonen, regio’s en bereikbaarheid

De focus op woningbouw, infrastructuur en regionale bereikbaarheid wordt geprezen. Strategische investeringsagenda’s kunnen hieraan bijdragen, met belangrijke projecten zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn in het vizier.

Aandacht voor verdienvermogen en regeldruk

Het akkoord richt zich op het verbeteren van het verdienvermogen en het terugdringen van regeldruk. Nationale koppen bovenop EU-regels worden geschrapt en Invest NL krijgt een prominentere rol in het aanjagen van innovatie en duurzaamheid.

Zorgen over beëindiging Groeifonds en pensioentransitie

Ondanks lof voor verschillende aspecten van het akkoord, uiten ondernemersorganisaties bezorgdheid over het beëindigen van het Groeifonds en kortingen op onderzoeksmiddelen. De pensioentransitie wordt daarentegen verwelkomd.

Belang van energietransitie en stikstofbeleid

Het nieuwe kabinet streeft naar haalbaar klimaatbeleid en aandacht voor energieprijzen en elektriciteitskosten. Er is echter bezorgdheid over beleidswisselingen en stikstofbeleid dat economische ontwikkeling niet in de weg moet staan.

Duidelijke budgettaire spelregels en internationale positie

Budgettaire spelregels zorgen voor stabiliteit, maar fiscale zorgen blijven, vooral rond BTW-verhogingen en bankenbelasting. Het belang van Nederland op internationaal niveau wordt erkend, vooral in het huidige geopolitieke klimaat.

Gerelateerde artikelen