Meer tijd voor CSRD leidt tot meer uitstel

Verantwoordelijkheid verschuift steeds meer richting de financieel professional.

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is met een jaar uitgesteld, maar dit leidt nauwelijks tot vooruitgang bij de implementatie en verslaglegging van ESG-doelen bij veel bedrijven. Dit blijkt uit een rondgang onder ruim 200 financieel professionals door Verhoeve, Scope en Vijzelaar, de Finance & Control labels van de Quoratio Groep, tijdens een webinar over de implementatie van de CSRD.

Implementatie van duurzaamheidsrapportage door bedrijven
Op de vraag wanneer deelnemers verwachten van start te gaan met de implementatie van de CSRD-wetgeving geeft 47 procent aan dit jaar als startpunt te kiezen, 24 procent zegt al te zijn begonnen en 22 procent verwacht hier volgend jaar mee te starten. Het aantal deelnemers dat rapporteert over de ESG-strategie steeg licht ten opzichte van dezelfde rondgang in 2022, van 17 naar 21 procent.

Verplichte duurzaamheidsrapportage voor bedrijven
De CRSD en bijbehorende verslagleggingsrichtlijnen zijn eind vorig jaar definitief door de Europese Raad goedgekeurd. Hiermee is het grootste deel van de verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen bij de verslaglegging van hun ESG-prestaties inmiddels bekend. Beursgenoteerde bedrijven zijn vanaf boekjaar 2024 CRSD-plichtig. Voor overige bedrijven die voldoen aan de criteria geldt de CRSD-plicht vanaf boekjaar 2025.

Opstarten duurzaamheidsrapportage bedrijven
De resultaten tonen volgens Wouter Elbers, relatiemanager ESG bij de Quoratio Groep, dat er nog veel terughoudendheid is: “Veel organisaties hebben het jaar uitstel nog niet benut om alvast aan de slag te gaan en concrete stappen te zetten met het implementeren van de CSRD-wetgeving. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de wetgeving per Europees lidstaat nog vertaald moet worden naar nationale wetgeving en er daarnaast op brancheniveau richtlijnen worden toegevoegd. Tegelijkertijd zijn er steeds meer organisaties die momenteel onderzoeken hoe ze dit traject het beste kunnen opstarten, wie ze daarvoor verantwoordelijk maken en waar ze de benodigde expertise en capaciteit kunnen vinden.”

Duurzaamheidsrapportage onder brengen bij finance
Een groeiend aantal bedrijven verwacht de verantwoordelijkheid voor de rapportage bij de financiële afdeling te beleggen. Dit is een flinke omslag ten opzichte van vorig jaar, toen het grootste deel verwachtte dat dit onder de verantwoordelijkheid van de afdeling sustainability zou vallen. 64 procent van de respondenten geeft nu aan dat dit binnen hun organisatie bij finance & control wordt belegd. Het bepalen van de KPI’s is daarbij een taak voor de gehele organisatie, terwijl de administratieve uitvoering de verantwoordelijkheid is van de financieel professional.

Gerelateerde artikelen