Maatregelen Asscher om gevolgen loondoorbetalingsverplichting te mitigeren

Minister Asscher neemt een aantal maatregelen om problemen rond de loondoorbetalingsverplichting te verminderen.

Een langdurig zieke werknemer kost meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op €143, – per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €230, – per dag. Drie voorstellen van Asscher om dit leed te verzachten:
 
1. Meer stabiele premie vanuit verzuimverzekeraars
Veel werkgevers hebben een verzuimverzekering afgesloten om de risico’s van loondoorbetaling af te dekken. De premie hiervan blijkt in de praktijk nogal te fluctueren, en dat is onwenselijk volgens Asscher, die de voorkeur geeft aan een meer stabiele premiestelling. De verzekeraar kan ook een ‘forward looking’ schatting maken van het toekomstige risico en daar een meer stabiele premie op baseren. Asscher wil dat méér verzekeraars deze manier van premiebepalen overnemen en zal hierover met verzekeraars in gesprek gaan.
 
2. Werkgever kan IVA-uitkering aanvragen
Nu kan een werknemer na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen, als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. Asscher wil onder voorwaarden ook werkgevers die optie bieden.
 
3. Geen loonsanctie bij inzetten tweede spoortraject
Wel of niet (en wanneer) inzetten van een tweede spoortraject wordt keuze van werkgever en werknemer, op basis van advies van de bedrijfsarts. UWV toetst of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Daardoor leidt het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject niet langer tot een loonsanctie van UWV. Door deze maatregel zal het tweede spoor traject alleen nog worden ingezet als een toegevoegde waarde te verwachten is.
 
Ook de Sociaal Economische Raad (SER) werkt momenteel aan een advies over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling voor ziekte, voor zzp’ers zowel als werknemers. Daarop vooruitlopend kondigde minister Asscher bovenstaande maatregelen aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij ook dat hij de Tweede Kamer rond de zomer informeert over het wetsvoorstel waarin bovenstaande maatregelen worden opgenomen.

Gerelateerde artikelen