Let op uw sectorindeling en pensioenfonds

Bij het aannemen van personeel moet een keuze worden gemaakt voor de sectorindeling. De sectorindeling is bepalend voor de premieafdracht, maar ook voor de toepasselijke CAO die weer consequenties heeft voor het betalen van premie aan sectorfondsen. Daarnaast is van belang of er een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds geldt.

Niet alle werkgevers zijn op de hoogte van deze verplichtingen en de consequenties die hieraan zijn verbonden. Sterker nog, er wordt nog regelmatig gekozen voor de ‘goedkoopste’ sector, waarbij men al dan niet bewust volledig voorbij gaat aan de vraag of men onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt.

Pensioenfondsen hebben er een financieel belang bij dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen, zijn aangesloten en uiteraard ook premie betalen. Werknemers die werkzaam zijn in die bedrijfstak hebben namelijk recht op een pensioen. Zij kunnen dit pensioen opeisen, ongeacht of de werkgever ooit premie heeft afgedragen. Dit is dan ook één van de redenen dat pensioenfondsen op zoek zijn en gaan naar (nog) aan te sluiten werkgevers.

Het is voor pensioenfondsen niet moeilijk om de werkgevers die actief zijn in hun bedrijfstak in kaart te brengen. Aan de hand van de SBI-code die werkgevers hebben opgegeven bij de Kamer van Koophandel kunnen de werkgevers worden geselecteerd. Werkgevers hebben er echter ook belang bij om de juiste code op te geven. Is men namelijk eenmaal aangesloten bij een pensioenfonds dan kost het veel tijd, geld en moeite om dit weer ongedaan te maken.

Als pas achteraf blijkt dat een werkgever onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt, kan het pensioenfonds besluiten om ook de premie over de achterliggende periode te innen. Dit kan in beginsel tot wel 20 jaar teruggaan. Kent de pensioenregeling een eigen bijdrage van de werknemer, dan komt deze voor rekening van de werkgever. Ook werkgevers die een pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij hebben afgesloten, kunnen met premienota’s over het verleden worden geconfronteerd. In de praktijk blijkt echter dat pensioenfondsen in dat geval wat terughoudender zijn met het innen van premies over het verleden.

Werkgevers hebben er dus alle belang bij om te beoordelen of zij verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een goede beoordeling begint bij een juiste sectorindeling. De sectorindeling is weliswaar niet bepalend, maar zij is wel een goede indicatie. Bijkomend voordeel is dat hiermee mogelijke naheffingen van premies werknemersverzekeringen wordt voorkomen.

Bron: HORLINGS Accountants en belastingadviseurs