Lavide verstevigt eigen vermogen

Lavide heeft het eigen vermogen en de liquiditeit versterkt met een kapitaalinjectie van 652.100 euro. Dat maakte de lege beurshuls dinsdag bekend.

Lavide Holding NV (voorheen Qurius NV) is sinds 1998 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in december 2012, een vennootschap zonder operationele activiteiten. Het destijds bijna failliete Qurius werd in 2012 overgenomen door het Franse Prodware. 
Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om via een reverse listing de beursnotering te blijven benutten. Grootaandeelhouder Value8 heeft eerder aangegeven mee te zullen werken aan dat proces.
Na de door aandeelhouders positief ontvangen AVA van 14 juli jl. heeft Lavide Holding N.V. thans met een achttal individuele aandeelhouders een financieringsovereenkomst gesloten die resulteert in een verbetering van het eigen vermogen met 477.100 euro via een geplande emissie op 20 augustus 2015 van 954.200 aandelen in het kapitaal van Lavide tegen een uitgifteprijs van de nominale waarde van 0,50 eurocent per aandeel.
De betrokken aandeelhouders hebben hun vertrouwen bevestigd door zich voor langere tijd aan Lavide te binden. Eenieder heeft zich verplicht de krachtens deze overeenkomst verkregen aandelen en opties niet ten beurse te verhandelen voor 1 augustus 2018, tenzij in het kader van een ‘reversed listing’ alsnog anders wordt overeengekomen.
Tevens werden renteloze, achtergestelde leningen verschaft voor een bedrag van 175.000 euro met het recht de leningen te converteren in aandelen Lavide tegen een conversiekoers van 0,50 eurocent per aandeel.
Lavide verstrekt de betreffende aandeelhouders als erkentelijkheid voor de kapitaalinjectie opties ter verkrijging van 1.304.200 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2018 en zijn niet beschermd tegen verwatering.
Met de op 20 augustus 2015 uit te geven stemgerechtigde en ten beurze verhandelbare aandelen zal het aantal uitstaande aandelen Lavide uitkomen op 2.807.758. Lavide realiseert hiermee ruim voldoende eigen middelen om haar strategie ten uitvoer te brengen en zich daarbij waar nodig door externe specialisten te laten adviseren en ondersteunen. Tevens wordt zo de gelegenheid gecreëerd een participatie of overname ten dele in cash te betalen of verder te investeren in de betreffende onderneming.

Gerelateerde artikelen