Lastenverlichting voor organisaties zonder winststreven

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een 'Nieuwe ontwerp-Richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven' gepubliceerd in RJ-Uiting 2009-3. Deze ontwerp-Richtlijn heeft betrekking op organisaties die primair gericht zijn op een maatschappelijk doel of die een algemeen nut nastreven.

Hierover bericht Grant Thornton. Het behalen van winst mag niet de primaire doelstelling zijn. De ontwerp-Richtlijn verlicht de administratieve lasten van kleine organisaties, zonder afbreuk te doen aan de eis voor kwalitatief goede jaarverslaggeving.
 
Tot nu toe was elke organisatie zonder winstoogmerk gebonden aan Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven, die is opgenomen in de RJ-bundel voor grote en middelgrote rechtspersonen. In Richtlijn 640 staan echter geen vrijstellingen voor kleine organisaties. Dit betekent in de praktijk dat kleine organisaties aan zware administratieve eisen moeten voldoen.

De ontwerp-Richtlijn brengt hier verandering in. Zo hoeft een kleine organisatie die aan het hoofd van een groep staat, geen geconsolideerde jaarrekening meer op te stellen. De inrichting van de balans wordt eenvoudiger doordat zij posten mogen samenvoegen. Ook mag de organisatie zelf de indeling van de staat van baten en lasten bepalen.

Toepassingsgebied
De bepalingen in deze ontwerprichtlijn dienen te worden gelezen in samenhang met de reeds bestaande overige Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Een organisatie wordt omschreven als ‘klein’ indien zij in twee opeenvolgende boekjaren voldoet aan minimaal twee van de volgende drie vereisten:
De waarde van de activa op de balans bedraagt niet meer dan 4.400.000 euro.
De baten over het boekjaar bedragen niet meer dan 8.800.000 euro.
Het gemiddeld aantal werknemers per boekjaar bedraagt minder dan 50.
 
Gevolgen voor kleine organisaties
De richtlijn zal van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010. Bedrijven mogen deze richtlijn ook al eerder integraal toepassen. Ze moeten dan in de toelichting van de jaarrekening opnemen dat zij de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven’ hebt gevolgd. Deze vermelding is alleen toegestaan als die Richtlijnen integraal zijn toegepast

 

Gerelateerde artikelen