Laatste aangifte BTW 2013 en wijzigingen 2014

Onderstaand een aantal aandachtspunten voor de laatste aangifte voor het jaar 2013. Deze aangifte moet vóór 31 januari bij de belastingdienst zijn ingediend. Dit overzicht is samengesteld door Horlings Belastingadviseurs & Accountants.

Privégebruik: voor bepaalde goederen en diensten die zijn aangeschaft voor bedrijfsdoeleinden is het privégebruik belast. Hierbij valt onder ander te denken aan de auto van de zaak. Deze btw moet worden aangegeven in de laatste aangifte van het jaar

Personeelsvoorzieningen: Als in het jaar goederen of diensten zijn verstrekt aan het personeel, zoals o.a. eten en drinken (o.a. bedrijfskantine), telefoon, computer, kerstpakketten, dan moet de afgetrokken btw op deze verstrekkingen worden gecorrigeerd als de kostprijs, aanschaffings- of voortbrengingskosten ex BTW op jaarbasis meer bedraagt dan € 227 p.p.

Herrekening/herziening vooraftrek: Ondernemers die niet geheel aftrekgerechtigd zijn moeten beoordelen of, en in welke mate, de aan hen in rekening gebrachte btw aftrekbaar is. Wanneer de mate van het belast gebruik van goederen of diensten anders is dan in het tijdvak waarin de btw is afgetrokken, dan dient de te veel of te weinig afgetrokken btw te worden gecorrigeerd. Dit geldt ook voor (investerings)-goederen die in een eerder jaar in gebruik genomen zijn. Deze investeringsgoederen worden voor de aftrek van BTW namelijk een aantal jaren gevolgd. Bij onroerende zaken is dat 10 jaar en voor roerende zaken is dat 5 jaar. Aan het eind van elk jaar wordt 1/10e deel, respectievelijk 1/5e deel van de BTW toegerekend en zonodig herzien indien een wijziging optreedt in de mate van het belast gebruik. Deze correctie moet worden gemaakt in de laatste BTW-aangifte van het jaar.

Kleine ondernemersregeling: De kleine ondernemersregeling (KOR) houdt in dat een ondernemer die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 omzetbelasting verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van omzetbelasting. De vermindering is afhankelijk van de in een kalenderjaar verschuldigde belasting na aftrek van voorbelasting. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoeft u dit bedrag niet aan de Belastingdienst te voldoen.

Zonnepanelen bij particulieren: Particulieren die tegen vergoeding energie leveren aan het net kunnen de btw terugvragen die drukt op de aanschaf van de zonnepanelen. De Belastingdienst hanteert, naar onze mening ten onrechte, als grens dat de panelen na 1 april 2013 moeten zijn aangeschaft. Deze ondernemers vallen veelal onder de KOR.  

Wijzigingen voor 2014

In de btw-wetgeving is het volgende gewijzigd.

– Met ingang van 2014 is de integratielevering afgeschaft. Voor lopende projecten geldt een overgangsregeling.

– Koop-aannemingsovereenkomsten worden onder omstandigheden gezien als één prestatie voor de btw. Over de gehele prestatie is dan btw verschuldigd.

– Het btw-compensatiefonds blijft voorlopig gehandhaafd. Vorig jaar was nog sprake het btw-compensatiefonds op te heffen.
    
– Het verlaagde tarief op de arbeidscomponent van verbouwings- en renovatiewerkzaamheden is van toepassing tot 31 december 2014.
    
– Met ingang van 1 december 2013 kunnen ondernemers voor de btw-teruggaaf per btw-(sub)nummer 1 rekeningnummer gebruiken.
    
– Met ingang van 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen ‘Aangiftebrief Omzetbelasting’ meer en krijgen de ondernemers van de Belastingdienst eenmalig een overzicht van alle aangiftetijdvakken en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldata en betalingskenmerken voor 2014. Er is ook een e-mail (attenderings)service mogelijk.

Bron: Horlings Belastingadviseurs & Accountants

Gerelateerde artikelen