KPMG Meijburg & Co reageert op aanpassingen vennootschapsbelasting

KPMG Meijburg & Co heeft een reactie gestuurd naar de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van het op 15 juni door het ministerie van Financiën gepubliceerde consultatiedocument over mogelijke aanpassingen in de vennootschapsbelasting.

Het consultatiedocument omvat drie onderdelen:
– Invoering van een verplichte groepsrentebox, met een effectieve belastingdruk van vijf procent op ontvangen rente en aftrekbaarheid van betaalde rente tegen een effectief tarief van vijf procent.
– Invoering van mogelijke renteaftrekbeperkingen ten aanzien van deelnemingsrente en overnameholdings of, als alternatief, een algemene earningsstrippingbepaling.
– Versoepeling van de deelnemingsvrijstelling waarbij deels wordt teruggekeerd naar het systeem van de deelnemingsvrijstelling vóór de wijzigingen per 1 januari 2007.
 
Accountancynieuws publiceert een samenvatting van de reactie van KPMG Meijburg & Co. Ze heeft gebruikgemaakt van de geboden mogelijkheid om op het consultatiedocument te reageren, maar stelt dat.vanwege de grote verscheidenheid aan cliënten die mogelijkerwijs positief, niet, of negatief door (een deel van) de voorstellen worden geraakt, het niet mogelijk is om handreikingen te doen ten aanzien van de te maken keuzes.

KPMG Meijburg & Co: ‘Ook voor veel belastingplichtigen zelf is het niet goed mogelijk om een standpunt te bepalen, gelet op het feit dat nog niet bekend is gemaakt op welke wijze een eventuele opbrengst van de maatregelen wordt teruggesluisd in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Onze reactie is daarom volstrekt neutraal van toonzetting en geheel van technische aard. Wij richten ons in hoofdzaak op het signaleren van (mogelijke) onvolkomenheden in de voorgestelde maatregelen en op het benoemen van vraagpunten die wellicht bij het opstellen van de definitieve wettekst en toelichting in ogenschouw kunnen worden genomen.’

De deadline voor reacties op de publieke consultatie is door het ministerie van Financiën gesteld op 1 augustus 2009. Dit lijkt volgens KPMG Meijburg & Co te impliceren dat het ministerie een geplande ingangsdatum van 1 januari 2010 voor ogen heeft, hetzij voor het gehele pakket van maatregelen, hetzij voor onderdelen daarvan. Het kabinet is voornemens na de zomer een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Bij dat voorstel zal ook een voorstel worden gedaan voor het terugsluizen van de opbrengst van de maatregelen in de sfeer van de vennootschapsbelasting.

Gerelateerde artikelen