Kasstroomoverzicht: verwerking deelnemingen

Aan- en verkopen van deelnemingen worden in het kasstroomoverzicht onder de investeringsactiviteiten opgenomen. Bij de aankoop van een onderneming door middel van een activa-passivatransactie wordt op vergelijkbare wijze gehandeld.

Zo is het niet toegestaan om de mutaties in activa en passiva die voortvloeien uit acquisities (of andere nieuwe consolidaties) te presenteren als kasstromen uit die activa en passiva.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de bij een acquisitie betaalde goodwill niet afzonderlijk in het kasstroomoverzicht wordt opgenomen. De aankoopprijs van een acquisitie wordt opgenomen als kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Daarin is het bedrag begrepen dat is betaald voor de verworven activa en passiva inclusief de betaalde goodwill. De uitzondering hierop betreft de in de gekochte onderneming aanwezige geldmiddelen.

Deze worden op de aankoopprijs in mindering gebracht en niet als kasstroom aangemerkt, hetzij afzonderlijk vermeld als onderdeel van de aansluiting tussen de nettokasstroom en de balansmutatie van de geldmiddelen. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis voor verkochte ondernemingen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG Audit

Gerelateerde artikelen