Kan mijn creditmanagement beter?

Creditmanagement: de trends, adviezen en do's & dont's

Vanwege een terugval van de economie, staan steeds meer bedrijven in de Nederlandse economie onder druk. Dat komt onder meer door de hoge energieprijzen en onderbroken handelsstromen vanwege politieke spanningen, moeizame terugbetaling van de coronasteun en de oplopende inflatie in productieprocessen en bij afnemers en consumenten. Deze omstandigheden kunnen de inning van facturen lastiger maken. Toch kunnen bedrijven maatregelen nemen om de risico’s op mogelijke toename van ‘inningsproblemen’ beter te managen en te voorkomen. Reden voor FM.nl om Cannock-EDR enkele vragen te stellen.

FM.nl: Wat zijn de meest recente trends en ontwikkelingen op het gebied van creditmanagement?

Cannock-EDR: “Belangrijkste trends zijn de voortgaande regulering van de incassomarkt. Momenteel staan circa 750 incassobureaus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel wanneer vanaf 1 april de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening, kortweg WKI, in werking gaat. Helaas gaat die wet in eerste instantie alleen gelden voor consumentenvorderingen. Een andere belangrijke trend is het toenemend gebruik van contactgegevens bij consumentenvorderingen; incassobureaus zijn door de WKI nu verwerkersverantwoordelijk geworden en mogen dus contactdata op consumenten hergebruiken. Een derde trend die zichtbaar wordt, is robotisering en A.I. als alternatief voor automatisering van bijvoorbeeld bij aanmaningsworkflows. Daarnaast zien we dat overdrachten aan incassobureaus van consumentenportefeuilles teruglopen terwijl het aantal B2B incassodossiers juist toenemen. En tot slot lijkt cash weer opnieuw king te zijn, met name vanwege terugtrekkende banken. Dus is aandacht voor de debiteurenpositie opnieuw een belangrijke trend.”

Er zal behoefte zijn aan ondersteuning van het creditmanagement van bedrijven, met name vanwege gebrek aan goed personeel bij die bedrijven

FM.nl: Is er een stijging of een daling van de risico’s zichtbaar en wat is daarvan de oorzaak ?

Cannock-EDR: “Er is een stijging van risico’s gaande sinds Corona voor zowel consumenten als bedrijven. Die stijging wordt deels veroorzaakt door het terugbetalen van Corona steun  -zoals de uitgestelde belastingen aan de fiscus, de NOW-steun aan het UWV en de TOZO-steun aan gemeenten. Simpel gezegd komt dat neer op liquiditeitsspanningen. De terugtrekkende banken, met name voor het MKB, spelen daar een rol in. Verder loopt ook het aantal faillissementen op omdat bedrijven stoppen. Het risico in de hoek van consumenten blijft overigens laag, ondanks de energiecrisis en de stijgende inflatie, met de opmerkelijke ontwikkeling dat de werkloosheid laag blijft. Dit dempt het risico bij consumenten.”

De officiële inflatie daalde in 2022 van 11,6% naar 4,1% in 2023. Verwacht wordt dat deze over 2024 zal afnemen tot een plus van 2,9% in 2024 -uitgaande van lagere energieprijzen en de verwachte renteaanpassingen. Mede door de inflatie groeide de economie in 2023 met een ondergemiddelde 0,1% waarbij in 2024 een groei van 0,3% wordt verwacht – gedempt door wereldhandelsvertragingen en monetaire beleidsmaatregelen. Het Nederlandse begrotingstekort verslechtert richting de EU-grens van 3%, waarbij opvalt dat de werkloosheid niet verder zal stijgen dan 4% in 2024. De lonen blijven waarschijnlijk door stijgen.

FM.nl: Is er een verdeling te maken naar sectoren of soorten bedrijven en creditmanagement?

Cannock-EDR:“De belangrijkste toename is te zien bij onder meer zorgbedrijven, energieleveranciers en telecom die aan consumenten leveren. Verder zijn momenteel ook bedrijven gevoelig voor credit management, die met hoge volumes leveren aan andere bedrijven, zoals bedrijfstakpensioenfondsen en telecombedrijven. Daar komen ook de vorderingen vanuit het MKB bij en de lokale overheidsvorderingen en vorderingen vanuit de rijksoverheid bij.”

FM.nl: Vergemakkelijkt of bemoeilijkt het monetaire- en rente beleid van de ECB het creditmanagement?

Cannock-EDR: “De stijgende trends in het monetaire- en rentebeleid van de ECB, maakt het moeilijker voor bedrijven om geld aan te trekken. En dus wordt het belang van een goed credit management aanzienlijk hoger, omdat het lastiger wordt om alle verzonden facturen op tijd betaald te krijgen.”

FM.nl: Wat zijn de verwachtingen van Cannock-EDR als het gaat om creditmanagement?

Cannock-EDR: “De verwachtingen van Cannock-EDR zijn een verdere sanering van de incassobranche als gevolg van de WKI, waardoor er minder aanbieders over zullen blijven. Ook verwachten we een verdere terugloop van werkzaamheden door gerechtsdeurwaarders als gevolg van onder andere de toeslagenaffaire. En er zal behoefte zijn aan ondersteuning van het creditmanagement van bedrijven, met name vanwege gebrek aan goed personeel bij die bedrijven. Dit zal leiden tot detacheringsvormen richting incasso-afdelingen van bedrijven of het outsourcen van incassodiensten.”

FM.nl: Hoeveel geschat bedrijven kunnen hun creditmanagement substantieel verbeteren? 

Cannock-EDR: “Er zijn circa 2.1 miljoen bedrijven, stichtingen en andere entiteiten ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Behoudens bedrijven die alleen retail klanten hebben –waar vooral gepind wordt of met cash wordt betaald– valt in principe ieder bedrijf met een debiteurenpositie op de balans, in de scope om creditmanagement substantieel te verbeteren. Is het niet het verlagen van de Days Sales Outstanding –wat een maatstaf is voor de kwaliteit van de debiteurenportefeuille– dan is het wel het verlagen van de kosten van het creditmanagement, in combinatie met de arbeidsmarkt. Iedere onderneming kan dus last hebben van 1 van de 3 hiervoor genoemde situaties.”


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


FM.nl: Welke 3 do’s & dont’s adviseert Cannock-EDR aan het financieel management als het gaat creditmanagement?

Cannock-EDR: “Voorkom onvoldoende aandacht voor het proces van acceptatie, factuurverzending en debiteurenbeheer leidt tot risico’s en afboekingen. Organiseer onvoldoende inzicht middels goede rapportages; onvoldoende inzicht leidt namelijk tot onwenselijke verrassingen zoals bijvoorbeeld hoge en oude debiteurenposities, afboekingen en overige kosten zoals rente.  Uiteraard moeten ook de hulpmiddelen zoals een goed creditmanagement systeem op orde zijn en moet onvoldoende gekwalificeerd personeel worden vermeden.”

FM.nl: Welke inzichten, kennis en kunde zouden registeraccountants moeten hebben ten aanzien van creditmanagement?

Cannock-EDR: “Naast de basiskennis van een accountant, zoals bijvoorbeeld hoe een voorziening debiteuren moet worden opgebouwd, is extra kennis over de eerder genoemde do’s & dont’s van belang. Dan kan de account namelijk ook een gewogen oordeel geven over de kwaliteit van de functie creditmanagement.”

FM.nl: In hoeverre zijn accountants genoeg op de hoogte van de optimalisering van creditmanagement bij hun klanten ?

Cannock-EDR: “Zeer beperkt, omdat de accountant met name kijkt naar de zichtbare risico’s van het creditmanagement: dus afboeking op debiteuren en diepgaander gaat een accountant feitelijk niet.”


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


 

Gerelateerde artikelen