Kadaster leunt zwaar op ICT

fallback
Het Kadaster streeft naar een optimale inzet van IT-middelen, resources en budget. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling en de exploitatie van systemen aan te laten sluiten op de eigen bedrijfsdoelstellingen en op de bedrijfsprocessen voor klanten. Het Kadaster heeft de ambitie om deze systemen op een betaalbare, beheersbare en beheerbare wijze te realiseren. Zij laat haar IT-performance daarom op gezette tijden extern toetsen om de prestaties waar nodig te verbeteren.

De deskundigen bij het Kadaster in het team van Tom Dijkstra, directeur Informatie Beleid en Projecten, hebben kennis van business, IT-architecturen en projectmanagement. Zij geven vorm aan het IT-beleid en brengen techniek en business samen.


Tevens voeren zij de regie binnen het concern om gezamenlijk IT-prioriteiten en IT-budgetten vast te stellen. Eenderde van de totale kosten van het Kadaster zijn IT-gerelateerd. Dijkstra: “Eigenlijk worden hiermee de rollen van het klassieke CIO-model vervuld.”


Naast de directie Informatie Beleid en Projecten kent de Kadasterorganisatie een directie IT-Services die belast is met het beheer en de exploitatie van de operationele systemen. “De rol die IT bij het Kadaster speelt is zonder meer die van business enabler. Deze rol wordt breed binnen de organisatie gedragen en bevorderd door het lid van de raad van bestuur, die IT in zijn portefeuille heeft.”


Resultaten
In de afgelopen zes jaar is bovenstaand CIO-model onder meer verder vertaald naar een IT-besturingsmodel, naar vernieuwingsstrategieën, architecturen en naar een projectmatige aanpak die gericht is op het gestaag opleveren en introduceren van nieuwe systemen voor het Kadaster en haar klanten. Hierbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van in de markt geaccepteerde technologie, de zogenoemde proven technology.


Dijkstra: “Het Kadaster werkt hierbij nauw samen met externe IT-partijen. Kadaster Online is een voorbeeld van een project waarbij het systeem met de hulp van marktpartijen is neergezet. Het concept is door eigen mensen ontwikkeld en vervolgens heeft CMG het gebouwd. Hiermee wordt goed geïllustreerd hoe je hoogwaardige eigen kennis en marktkennis effectief kunt combineren.”


“Dit systeem geeft de professionele klanten en de burger via het internet rechtstreeks toegang tot de informatieproducten van het Kadaster. Het is een succesvol systeem, zowel wat betreft het sterk groeiend gebruik als de tevredenheid van de klant. Mede door dit systeem doen we het ook goed in de overheidsmonitor over e-government.”


Om de IT-exploitatiekosten op aanvaardbaar niveau te houden is in de afgelopen jaren gewerkt aan verdere centralisering en uniformering van de technische infrastructuur. Hierdoor is de diversiteit sterk gereduceerd waardoor het beheer is vereenvoudigd en goedkoper is geworden.


Ook de diversiteit van de vaak decentrale applicaties is aangepakt. Zo zijn bijvoorbeeld de programma’s en de databases van het landmeetkundig en cartografisch Informatiesysteem gecentraliseerd, evenals de belangrijkste applicatie van het Landinrichtingsysteem.

Om de kosten van de kantoorautomatisering te reduceren is gebruik gemaakt van het ’thin-clientconcept’. Hierbij worden de verwerkings- en opslagcapaciteit van de pc’s verplaatst naar een centrale server waardoor het pc-beheer en dus ook de kosten, sterk worden gereduceerd. Van de infrastructuur is al een groot deel uitbesteed; zo is de exploitatie van het primaire Kadastersysteem uitbesteed aan T-systems, en het netwerk draait bij KPN.


Veranderend organisatiemodel
Op dit moment vindt binnen het Kadaster een organisatie- en ontwikkelingsproces plaats. De business is nu nog regionaal georganiseerd en gaat in het nieuwe model toe naar een landelijk geleide organisatie. Mede door de IT is zo’n landelijke organisatie nu mogelijk.


“Op dit moment wordt een akte verwerkt op die vestiging waar hij door de klant wordt aangeboden. Door inzet van IT gaan we naar de situatie toe dat een akte daar wordt verwerkt waar productiecapaciteit beschikbaar is. IT maakt het mogelijk dat de productieorganisatie op landelijk niveau aan load balancing kan doen. Er komt dus een landelijke aansturing van de productie. Dat is een grote stap.”


“In toenemende mate zullen akten elektronisch worden aangeleverd en verwerkt, en in toenemende mate vindt informatie-uitwisseling met klanten elektronisch, via internet, plaats. Dit alles biedt grote mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie en haar dienstverlening aan de maatschappij.”


Mede als gevolg van centralisatie en uniformering van de bedrijfssystemen is het mogelijk om ook de diverse ondersteunende diensten binnen het Kadaster in een centrale servicedirectie samen te voegen. Ook de huidige IT-organisatie zal binnen deze directie worden gebracht. Op termijn verwacht het Kadaster verdere uitbesteding van IT-taken, gezien het beleid van selectieve outsourcing.


“Deze ontwikkeling wordt gedreven door zowel kosten als effectiviteit. Waar de markt het beter kan, zul je willen uitbesteden. Voor systeemontwikkeling zijn we bijvoorbeeld al aan het kijken of we naar een partnership met een externe partij toe kunnen gaan. Je moet je echter niet te veel afhankelijk maken van één partij. We doen aan spreiding van leveranciers. Wij zijn een grote organisatie en dat gaat dus goed. Kleinere organisaties kunnen nog wel eens meer moeite hebben om een voldoende spreiding te realiseren.”


“Het is overigens absoluut noodzakelijk om voldoende kennis in huis te houden, zodat je eigen concepten kan ontwikkelen en om de leveranciers scherp te houden. De eigen IT-deskundigen zullen een volwaardige partner moeten blijven om de leveranciers adequaat tegemoet te treden. Ook in mijn nieuwe rol als directeur Services zal ik straks aan dit soort vraagstukken aandacht geven. Niet alleen voor de IT maar ook voor alle andere intern ondersteunende diensten binnen het Kadaster.”