Jaarverslaggevingseisen

De besturende vennoten van een personenvennootschap moeten jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten opmaken (hierna: de jaarrekening van de OV). Dit heeft een aantal doelstellingen.

De doeleinden van de jaarrekening van een OV zijn als volgt:

1. Intern verantwoordingsmiddel tussen de vennoten onderling

2. Verantwoording van de besturende vennoten naar commanditaire vennoten (bij een C.V.)

3. Informatie over fi nanciële positie en het behaalde resultaat

4. Verdeling van de resultaten in verhouding tot ieders gerechtigdheid daartoe.

Bij de opstelling van de jaarrekening van de OV zijn de vennoten in beginsel vrij in het kiezen van grondslagen van opstelling, rubricering, waardering en resultaatbepaling (uitgezonderd de onder BW 2 Titel 9 vallende OV’s).

Zolang maar rekening wordt gehouden met algemeen als aanvaardbaar beschouwde beginselen van boekhouden en verslaggeving en met de specifieke activiteiten en bijzonderheden van de activiteiten van de OV.

De te hanteren grondslagen kunnen contractueel zijn vastgelegd of worden ontleend aan de algemeen aanvaarde opvattingen daaromtrent. Veelal wordt in de praktijk aangesloten bij de grondslagen vastgelegd in BW 2 Titel 9.

Verder is het doelmatig, als een ondernemingsraad is ingesteld, bij de opstelling van de jaarrekening rekening te houden met de eisen uit het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985.

Als alle vennoten van de OV die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn, zijn de eisen ten aanzien van inrichting, openbaarmaking en accountantscontrole van BW 2 Titel 9 van toepassing op de OV.
 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG Audit

Gerelateerde artikelen