Invoering wet Personenvennootschappen

Binnenkort treedt de wet Personenvennootschappen in werking. De invoering van deze wet staat gepland op 1 juli. Waarschijnlijk wordt deze datum niet gehaald. Met de inwerkingtreding van de wet komt het onderscheid tussen de uitoefening van een beroep of bedrijf bij personenvennootschappen te vervallen.

Daarmee verdwijnen de openbare maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.) als afzonderlijke rechtsvormen. In plaats van de huidige typen personenvennootschappen komt er één flexibele nieuwe rechtsvorm: de vennootschap.

Daarbij maakt de overheid onderscheid tussen de openbare vennootschap en de stille vennootschap. De vennootschap is openbaar als deze op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt. De vennoten van de openbare vennootschap kunnen er bovendien voor kiezen om de venvennootschap rechtspersoonlijkheid te laten hebben.

Een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan onder het komende recht vrij gemakkelijk worden omgezet naar een B.V. en andersom. Voorts kan bij een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid de vennoten hun aandeel gemakkelijker overdragen.

Anders dan onder het huidige recht, leidt opzegging door een vennoot in beginsel niet meer tot algehele ontbinding van de vennootschap. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van een uittredende vennoot onder het komende recht beperkt. Voor het instellen van een rechtsvordering tegen een uitgetreden vennoot gaat namelijk een verjaringstermijn van vijf jaren gelden.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen