Inkoop naar een hoger niveau

Hoe professioneel is uw inkoop? En hoe hoog reikt uw ambitie?

Hoe professioneel is uw inkoop? Het is een vraag die op verschillende niveaus binnen een organisatie wordt gesteld. Allereerst door inkopers en hun leidinggevenden. Hun uitdaging kan worden samengevat in de uitspraak: We doen ons werk, maar is het goed genoeg en zou het beter kunnen?

Ook voor afdelingsmanagers, die misschien zelf inkopen of vanuit hun dagelijkse werkzaamheden veel met inkoop te maken hebben, is de vraag relevant hoe professioneel de inkoop is. Worden deze managers in hun werkzaamheden optimaal ondersteund door leveranciers van de organisatie?

Dezelfde vraag geldt ook op directieniveau. CFO’s of CEO’s willen weten of inkoop voldoende bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en wat daarbij de toegevoegde waarde is.

Kortom, de vraag hoe professioneel de inkoop is binnen uw organisatie is relevant op veel niveaus.

Inkoopvolwassenheid

Om antwoord op deze vraag te krijgen kan de zogenaamde ‘inkoopvolwassenheid’ worden bepaald. Binnen het inkoopvakgebied bestaan hiervoor diverse modellen. Eén daarvan is het inkoopvolwassenheidsmodel van Emeritor. Daarin worden de volgende vragen behandeld:

  • Welke organisatieaspecten bepalen het niveau van inkoopvolwassenheid?
  • Wat zijn de verschillende niveaus van inkoopvolwassenheid?
  • Hoe hoog reikt de ambitie voor inkoop in uw organisatie?
  • Welke stappen kunt u nemen?

Het zo verkregen inzicht laat zien op welk van de vijf mogelijke niveaus de inkoopvolwassenheid van uw organisatie momentele is:

1. Gefragmenteerde inkoop
Hier is er vaak geen inkoopafdeling en zijn de inkoopactiviteiten sterk operationeel gericht, op basis van ad-hoc behoeften. Er zijn geen eenduidige inkoopprocessen; rollen en verantwoordelijkheden binnen de processen zijn niet helder.

2. Gestructureerde inkoop
Hier is de positionering van inkoop in de organisatie vastgesteld. De inkoopactiviteiten zijn verschoven van operationeel naar tactisch. Er zijn inkoopprocessen geïmplementeerd,er is een inkoopbeleid, er zijn inkoopdoelstellingen, enzovoort

3. Gecoördineerde inkoop
Centraal gecoördineerd, met uniforme, gedocumenteerde en geïmplementeerde inkoopprocessen over de gehele organisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices en standaarden. Inkoopbeleid, -doelstellingen en -strategie zijn gebaseerd op de organisatiedoelstellingen en -strategie, waarbij de toegevoegde waarde van inkoop op managementniveau wordt herkend en erkend.

4. Geïntegreerde toeleveringsketen (supply chain)
Hier is verdere versterking van de positie van de organisatie door de bedrijfsvoering te integreren met de toeleveringsketen, gebaseerd op ‘make or buy’-beslissingen.Deze integratie gebeurt door samen met leveranciers beleid, doelstellingen en strategie op te stellen en inkoopprocessen uit te breiden en te stroomlijnen.

5. Geoptimaliseerde waardeketen
Hier vindt continue verbetering plaats van de activiteiten binnen de gehele keten van leveranciers tot en met klanten. Dit ter versterking van de keten en vergroting van de totale toegevoegde waarde. De multifunctionele teambenadering wordt gehanteerd met leveranciers én klanten, op basis van integratie en stroomlijning van de processen.

Naar het volgende niveau

Over een periode van ruim twintig jaar heeft Emeritor vastgesteld dat veel organisaties zich op de inkoopvolwassenheidsniveaus 1 en 2 bevinden. Er valt dus nog veel te winnen. Her advies is om minimaal naar het derde niveau toe te werken. Voor organisaties met overwegend indirecte  inkoopuitgaven is dit volwassenheidsniveau doorgaans toereikend. De stap van niveau 1 naar niveau 3 levert op TCObasis (integrale kostprijs) over het algemeen een kostenbesparing op van 5% tot 15%.

Voor de directe inkoopuitgaven is niveau 4 het meest geadviseerde ambitieniveau. Op niveau 4 en 5 verschuift de focus naar waardecreatie en risicomanagement, waarbij de toegevoegde waarde zich niet alleen in de vorm van kostenbesparingen manifesteert, maar ook bijvoorbeeld in  hogere marges, minder concurrentie of een grotere omzet.

Til uw inkoop naar een hoger niveau met de Emeritor-modellen kan . U kunt nu zelf aan de slag gaan, maar ook expertise van buiten halen. Download the whitepaper:

 

Gerelateerde artikelen