Hoe transparant zijn ùw bankkosten?

fallback
De bankkosten bij een bedrijf bedragen jaarlijks vele duizenden euro's. Veel bedrijven hebben echter geen idee waar ze voor betalen. Toch loont het de moeite u hier eens in te verdiepen. In bankenland valt namelijk veel geld te besparen.

De hoogte van uw bankkosten heeft u voor een deel zelf in de hand. Zo zijn bijvoorbeeld elektronische betalingen goedkoper dan telefonisch betalingen. Door een goede timing van de in- en uitgaande geldstromen kunt u hoge rentelasten voorkomen doordat u niet onnodig rood staat. Zaken waarvan u in eerste instantie denk niet zelf in de hand te hebben, zoals bijvoorbeeld rentetarieven, zijn vaak met de bank onderhandelbaar. Om geld te verdienen is het in alle gevallen echter essentieel dat u een goed inzicht heeft in de kasstromen binnen uw bedrijf.

Bankkosten bestaan grofweg uit twee delen. Dit zijn de kosten voor het betalingsverkeer en de rentelasten en rentebaten. Bij rentelasten en rentebaten kan nog onderscheid worden gemaakt tussen kort- en langlopende verplichtingen. In dit artikel wordt alleen gekeken naar de kortlopende verplichtingen, dus het betalingsverkeer en de daarbij behorende rekening-courant rekening. Vooral op kortlopende passiva valt veel te bezuinigen. Dit komt doordat ze vaak van korte duur zijn, en er veelal geen zekerheden tegenover staan. Het risico voor de bank is dus groter, wat zich vertaalt in hoge rentetarieven.

Betalingsverkeer
Onder betalingsverkeer vallen alle vormen van betalingsstromen. Hierbij kunt u denken aan incasso-opdrachten, periodieke overschrijvingen, kasstortingen, pinnen en elektronische overschrijvingen. Het betreft hier zowel binnenlandse als buitenlandse betalingen. Vooral op het buitenlandse betalingsverkeer valt veel te besparen. Doe uw voordeel met onderstaande tips.

Structuur
Breng structuur aan in uw rekeningen. Als u bijvoorbeeld rekeningen bij vier verschillende banken heeft lopen, is het wellicht goedkoper deze rekeningen samen te voegen tot één centrale rekening. Ten eerste kost het veel geld om de rekeningen bij verschillende banken aan te houden. Daarnaast geeft een hoger bedrag op een rekening vaak een hogere rente. Stel dat u op iedere rekening 50.000 euro hebt staan. Op 200.000 euro ontvangt u een hoger rentepercentage dan op de vier afzonderlijke rekeningen met 50.000 euro.

Compensatie
Een andere mogelijkheid om versnippering tegen te gaan is rente- en/of saldocompensatie. Hierbij worden meerdere rekeningen van een bedrijf met elkaar gesaldeerd, of wel de debet- en creditsaldi worden met elkaar verrekend. Het voordeel hiervan is dat u slechts een bedrag overhoudt, waar u òf rente over ontvangt, òf rente over moet betalen.

Stukstarieven
Zorg dat u stukstarieven betaalt en geen valutering. Hoewel valutering in nieuwe contracten bijna niet meer voorkomt, is er in oude contracten nog wel regelmatig sprake van. Bij valutering is de valutadag van een boeking niet gelijk aan de datum van de feitelijke boeking. Stel u geeft een opdracht voor een betaling op donderdag. De bank maakt dit bedrag op donderdag over, maar haalt het bij u op woensdag al van de rekening. De ontvanger krijgt het bedrag pas op vrijdag of maandag bijgeschreven. Dit gaat vaak ongemerkt. Op uw computerscherm ziet u dat het geld direct wordt afgeschreven, maar als u later op uw rekeningoverzicht kijkt, is het geld al een dag eerder gedebiteerd. Zo verliest zowel u als de ontvanger beide een dag rente. Nu maakt dit op één betaling niet zo heel veel uit. Heeft u in een week tijd echter veel betalingen, dan kan dit u duur komen te staan. Zo staat u misschien een dag ongewild rood, wat meteen leidt tot dure rentelasten. Dit kunt u voorkomen door te kiezen voor stukstarieven. Hierbij betaalt u een vast bedrag per product. In sommige gevallen is korting mogelijk.

Onderhandel
Vaak denken bedrijven dat het niet de moeite loont om met de bank te onderhandelen. Maar niets is minder waar. Bij binnenlands betalingsverkeer kijkt een bank allereerst naar de omzet over de rekening. Een regelmatige stroom betalingen of inkomsten levert de bank, zonder veel moeite, een aardig bedrag op. De hoogte van de betalingen doet niet ter zake. Zo zijn bijvoorbeeld salarisbetalingen een gewild product bij banken: het gebeurt maandelijks en er zijn vaak hoge bedragen mee gemoeid.
Het loont alleen de moeite over de tarieven te onderhandelen als er sprake is van een product waar u veel gebruik van maakt. Heeft u bijvoorbeeld vijf spoedoverboekingen per jaar, dan heeft het weinig zin daarover met de bank te onderhandelen. Vraag ook offertes aan bij verschillende banken. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste aanbieder kan wel tot een kwart oplopen (zie offertevergelijking).

Offertevergelijking
Kosten binnenlands betalingsverkeer BANK A BANK B BANK C
aantal stuks tarief totaal tarief totaal tarief Totaal
Afschrijvingen
crediteurbetalingen/salarisbetalingen 25.000 0,03 750 0,04 1.000 0,05 1.250
betalingen via EB systeem 70.000 0,07 4.900 0,05 3.500 0,04 2.800
Spoedbetalingen 300 4,50 1.350 2,60 780 2,20 660
Totaal 7.000 5.280 4.710
Bijschrijvingen
Kasstorting 200 4,50 900 4,50 900 4,50 900
Crediteurenbetalingen 20.000 0,15 3.000 0,14 2.800 0,10 2.000
OLA EB-systeem 1.250 0,17 213 0,18 225 0,16 200
OLA gecomprimeerd (stuks) 15.000 0,20 3.000 0,18 2.700 0,16 2.400
OLA gecomprimeerd (batch) 500 5,70 2.850 2,04 1.020 4,50 2.250
Incasso 230.000 0,08 18.400 0,08 18.400 0,06 13.800
Totaal 28.363 26.045 21.550

Totale transactiekosten 35.363 31.325 26.260

Een bestaande middelgrote onderneming heeft bij drie van de zes Nederlandse banken een offerte aangevraagd. Dit is het resultaat. Het bedrijf bespaart alleen al bijna 5.000 euro op de incassokosten als het kiest voor Bank C. Uit het voorbeeld blijkt dat een bank niet voor alle producten de goedkoopste hoeft te zijn, maar alleen voor de producten waar u veel gebruik van maakt (in dit geval incasso’s).

Buitenland
Betalingsverkeer naar het buitenland is duur. Afstanden maken hierbij geen verschil, het gaat puur om de landsgrenzen. Zo is een transactie van Groningen naar Maastricht goedkoper dan een transactie van Maastricht naar Brussel, terwijl dit in afstand gemeten veel dichter bij elkaar ligt. Het verschil is dat bij de betaling naar Brussel een transferprovisie in rekening wordt gebracht. Deze varieert tussen de 2,50 en 15 euro per transactie. Doet u veel betalingen in het eurogebied, dan is het aan te raden gebruik te maken van het IBAN-nummer (International Bank Account Number). Deze betalingen gaan dan tegen binnenlands tarief. Dit geldt voor betalingen tot 12.500 euro binnen de 15 ‘oude’ eurolidstaten (+ IJsland Zwitserland, Polen en Noorwegen). Voor betalingen boven de 12.500 euro is het goedkoper een rekening in het desbetreffende land te openen. Doet u veel zaken met dollargerelateerde landen, dan kunt u ook een dollarrekening openen. Tegenwoordig kunnen de bedragen op de dollarrekening worden gesaldeerd met de eurorekening.

Rentelasten
Uit onderzoek van SNCY-Cash Management blijkt dat veel bedrijven een te hoog rentetarief voor hun rekening-courant betalen. Een doorsnee rentetarief voor een rekening-courant kan zijn opgebouwd uit een euribortarief + opslag om aan de basisrente te komen + een opslag om aan een minimumtarief te komen + een risico-opslag + overige mogelijke opslagen (kredietprovisie, afsluitprovisie, bereidstellingsprovisie).

Euribor
Het belangrijkste is dat het tarief voor u transparant is. Kies bij korte leningen daarom ALTIJD voor het euribortarief. Dit is het meest inzichtelijke tarief. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is een dagelijks wisselend tarief dat banken elkaar onderling in rekening brengen. De bank berekent u deze rente met een risico-opslag. Heeft u een tekort op uw rekening-courant, dan rekent de bank u euribor + een bepaalde risico-opslag. De risico-opslag is onderhandelbaar en hangt ondermeer af van de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Maak hierover goede afspraken met de bank. Kiest u niet voor euribor, dan berekent de bank u een basisrente. Deze is officieel gebaseerd op de euribor, maar daar houdt dan ook meteen iedere vergelijking op. Het is volslagen onduidelijk hoe dit tarief tot stand komt. Zeker is dat de basisrente altijd hoger is dan het euribortarief. Als euribor stijgt, stijgt de basisrente eveneens. Daalt euribor, dan daalt de basisrente net iets langzamer (net als de benzineprijzen). Het meest ondoorgrondelijke van het basistarief is echter de verhoging die banken plotsklaps door kunnen voeren. Als de resultaten niet naar behoren zijn kan de bank, zonder opgaaf van reden, de basisrente verhogen. Bij euribor is dit niet mogelijk, en weet u dus altijd waar u aan toe bent.

Contract
Vaak realiseert men zich niet dat men een vuist kan maken tegen de bank. Toch is het in het algemeen relatief eenvoudig om bij de eigen, of een nieuwe bank scherpe tarieven te bedingen. In veel gevallen lopen contracten al jaren door zonder dat daar naar wordt omgekeken. Misschien heeft u het contract wel afgesloten ten tijde van een zwakke onderhandelingspositie. Veel bedrijven worden geconfronteerd met een minimumtarief in het contract. Stel dat de basisrente nu 3 procent bedraagt en de risico-opslag 0,5%. Als het minimumtarief is vastgesteld op vier procent, betaalt u altijd minimaal vier procent rente! Nu het beter gaat met uw bedrijf, wordt het dus eens tijd om de contracten na te lopen. Uw onderhandelingspositie is inmiddels sterk verbeterd, en de rente staat erg laag. Dit biedt ruimte voor een goed gesprek met de bank.

Rentebaten
De rentebaten liggen altijd lager dan de rentelasten. Hier doet u niets aan, het zij zo. Toch heeft u ook de rentebaten gedeeltelijk zelf in de hand.

Bij een overschot op de rekening-courant kunt u een tweetal dingen doen. Allereerst kunt u met de bank onderhandelen over een hoger rentetarief op uw rekening-courant. Heeft u echter een flinke som geld over, dan kunt u deze beter tijdelijk wegzetten op een termijndeposito. Deze kunt u voor een dag, een week, een maand of langer afsluiten. Hierover ontvangt u een hoger rentepercentage dan bij een rekening-courant. Een nadeel is dat u gedurende de vastgestelde periode niet over het geld kunt beschikken. Ook hier is een goede liquiditeitsplanning dus van belang, zodat u weet hoe lang u het geld vast kunt zetten.

Tips voor ondernemers
– Neem de tijd om uw contracten eens na te lopen.
– Controleer de bank steekproefsgewijs: zijn de kosten in overeenstemming met de afspraken uit de offerte?
– Vraag offertes aan bij verschillende banken. Uit de praktijk blijkt dat het verschil in rentepercentage wel kan oplopen tot 1% (tussen de hoogste en laagste aanbieder); de verschillen in betalingsverkeerkosten kunnen oplopen tot een kwart!
– Vergelijk uw rentetarieven en risico-opslag eens met uw branchegenoten. Wat betalen zij? U vergelijkt toch ook uw energiekosten.
– Probeer producten te koppelen bij een bank (cross-selling); een bank kijkt ook bij u naar het totaalplaatje, wat zij aan u kunnen verdienen. De bank verdient het meeste aan betalingsverkeer. Door dat bij de bank aan te bieden, kunt u uw leningen wellicht tegen betere voorwaarden verkrijgen.
– Schroom niet om een professional in te schakelen. Zij hebben voor u de ervaring en de know-how om u te ondersteunen bij uw contractanalyse en de onderhandelingen met uw bank(en).

Gerelateerde artikelen