Het BICC op de juiste plaats

Om de resultaten van een organisatie daadwerkelijk te kunnen verbeteren is het essentieel om op drie niveaus binnen de organisatie te werken aan gewenste oplossingen: Bestuurders bepalen doel en strategie en daaruit volgt de informatiebehoefte met betrekking tot heden, verleden en toekomst van de organisatie.

Operationeel managers (“De Business”) gebruiken die informatie en stellen eisen aan rapportages, analyses en de bijbehorende systemen en ICT medewerkers (“ICT”) weten hoe de integratie van data dient plaatst te vinden en hoe applicaties moeten worden ingericht. Door deze drie groepen samen te laten komen in een Business Intelligence Competence Centre (BICC) ontstaat de mogelijkheid om efficiënt en (relatief) simpel te komen tot verbeterde controle en sturing door het management, waardoor ondernemingen uiteindelijk hun prestaties kunnen verbeteren.
 
Het opzetten van een BICC is op zich niets nieuws, maar bedrijven worstelen er nog wel mee. Oorzaak is dat een BICC vaak niet de juiste plaats én verantwoordelijkheid krijgt binnen de organisatie. Als je een BICC goed wilt laten landen en functioneren, moet je het als organisatie rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de CFO laten vallen in plaats van onder de CIO. Managementinformatie is namelijk geen doel op zich, maar een middel om de resultaten te verbeteren vanuit de Business. Vanuit de CFO is een BICC vervolgens veel beter in staat de business te ondersteunen. De eerste managementinformatie komt namelijk vanuit de CFO office, waardoor de lijnen kort zijn en de reactietijden sneller als het BICC daaronder wordt geplaatst. Bovendien is de CFO in staat een kwaliteitsstempel op de informatie te geven en vormt hij vaak het geweten van een bedrijf.
 
Veel bedrijven hangen het BICC echter onder de ICT van de organisatie en vervolgens wordt er in het BICC te veel gedacht in ICT-termen (etl, databases, sizing) en te weinig in businesstermen (rendement op producten, gebruiksgemak, budgetten, forecasts), waardoor er te moeilijke oplossingen worden bedacht die de business niet meer kan en wil begrijpen. De Business begint daarover te klagen, hetgeen niet begrepen wordt vanuit het ICT-perspectief en vervolgens ontstaat er een vicieuze cirkel, waarbij de Business (“de klant”!) steeds minder betrokken is bij het BICC en steeds minder profijt heeft en mogelijkheden ziet.

Deze cirkel kan alleen doorbroken worden door te werken vanuit een businessperspectief: Wat heeft de gebruiker nodig en hoe gaan we dat bereiken? Met de CFO aan het roer zijn de lijnen naar De Business kort en door het hanteren van eenduidige bedrijfsdefinities kan het antwoord op deze gebruikersvragen concreet worden geformuleerd, passend bij de langetermijndoelstellingen van de gehele organisatie. De Business (financiën, inkoop, verkoop, logistiek, personeel) haakt aan voor input over de dagelijkse praktijk. De CFO zorgt er vervolgens voor dat het BICC kan landen en functioneren binnen de organisatie.

Jeroen Zeeuw is Manager Planning & Control bij Kadenza

Gerelateerde artikelen