Helft organisaties weet niet welke kennis nodig is

De helft van de organisaties weet niet welke kennis de komende jaren nodig is. Dit ondanks het besef dat het kennis- en ervaringsniveau van werknemers in toenemende mate het toekomstig succes van organisaties bepaalt. Dit blijkt uit een recent door Yacht gehouden verkennend onderzoek naar de wendbare organisatie onder HR managers en HR directies.

Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe HR managers en HR directeuren de verschillende facetten van wendbaarheid en flexibilisering van hun organisatie ervaren. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

– De economische crisis heeft organisaties flexibeler gemaakt, waarbij de directie het beleid rondom flexibilisering bepaalt. HR zal hierbij meer adviserend moeten optreden.

Ondanks het bewustzijn dat het organiseren van kennis toekomstig succes bepaalt:
– Geeft de helft aan niet te weten welke kennis er nodig is de komende jaren.
– Geeft een derde aan dat hun bedrijf schaarste niet als key issue ziet.
– Geeft de helft aan nog geen strategisch HR beleid te hebben om organisatie doelstellingen te halen.

Als dat wel gebeurt is dat met name in conjunctuurgevoelige sectoren als industrie en zakelijke dienstverlening.

Driekwart geeft aan dat bestaande HR instrumenten niet aansluiten bij toekomstige behoefte; Meer dan de helft heeft de instrumenten nog niet aangepast.

De helft heeft nog geen concrete acties ondernomen de organisatie flexibeler te maken. Waar dat wel gebeurt wordt vooral de flexibele schil verhoogd, flexibele werktijden ingevoerd en is thuiswerken mogelijk gemaakt. Sporadisch wordt genoemd: ontwikkelen personeel voor betere doorstroom, stimuleren multi inzetbaarheid en het ontwikkelen visie op flexibiliteit.
 
Achtergrond
Yacht constateert dat organisaties vanwege de crisis flexibeler en wendbaarder willen worden. Daarbij lijkt de prioriteit van het management te liggen bij kostenscenario’s en financiering en minder bij de strategie.  Kennis is een essentiële factor in het toekomstige succes van organisaties en tevens is het verlies aan kennis het grootste probleem de komende jaren. Het behalen van succes en een goede concurrentenpositie hangt dus sterk samen met goed zicht op de benodigde kennis/expertise. Het koppelen van een strategisch personeelbeleid aan de business doelstellingen voor de middellange termijn en het ontwikkelen van bijbehorend HR advies en instrumenten wordt dus bepalend voor het slagen van ondernemingen. 

 

Gerelateerde artikelen