Hans de Vogt, OZ Zorgverzekeringen

fallback
Sinds de intrede van de nieuwe zorgverzekeringswet, hebben veel zorgverzekeraars hun debiteurenbeleid op een laag pitje gezet, zo blijkt uit onderzoek. OZ niet. Onder leiding van manager verzekerden Hans de Vogt, is de verzekeraar gestart met een strikt aanmaan- en incassobeleid. Ondanks pessimistische verwachtingen zijn de betalingsachterstanden beperkt zijn gebleven. 'In feite leer je mensen een andere betalingsmoraal. En daar zijn we trots op.'

Sinds 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) van kracht. Deze wet regelt de verzekerde zorg in Nederland, zorgverzekeraars voeren deze wet uit. Met de komst van de ZVW zijn de ziekenfondswet, de particuliere ziektekostenverzekeringen en de publieke regelingen voor ambtenaren vervangen door één wettelijk verzekeringsstelsel.  Er is nagedacht over de mogelijkheid om verzekerden die hun premies niet betalen, na zes maanden te royeren. Deze bepaling heeft tot veel commotie geleid in de politiek, maar ook bij de zorgverzekeraars.

‘Als je in het bedrijfsleven met zulke problemen wordt geconfronteerd, ga je daar mogelijk harder mee om. Als zorgverzekeraar heb je ook te maken met een sociaal aspect’, vindt Hans de Vogt, manager verzekerden.
In overleg met de minister hebben de zorgverzekeraars de mogelijkheid van het royeren opgeschort tot juli 2007.

OZ  is intussen onder leiding van De Vogt doorgegaan met een strikt aanmaan- en incassobeleid. Dit heeft tot gevolg gehad dat, ondanks de pessimistische verwachtingen, de betalingsachterstanden beperkt zijn gebleven.

Voordat dit echter kon, moesten de eerst de administratieve achterstanden worden ingehaald. Tussen 1996 tot 2002 heeft OZ zorgverzekeringen zijn verzekerden niet consequent aangemaand. Dit leidde uiteindelijk tot aanzienlijke achterstanden. De Vogt: ‘Iedereen kent het gezegde zachte heelmeesters, maken stinkende wonden. In die tijd was OZ nog een ziekenfonds. Dat betekende bijvoorbeeld dat er met Kerst niet werd gemaand.’ Dat moest anders, vond ook het management van OZ.

OZ-minded
Direct bij binnenkomst bij OZ startte Hans de Vogt in 2002 een efficiënt aanmaanbeleid. ‘We zijn streng, maar rechtvaardig. Want door er kort op te zitten, beperk je ook de problemen voor je verzekerden.’ Immers, hoe meer mensen hun premie niet betalen, hoe hoger de premie voor de overige verzekerden wordt.

De totale omzet van OZ bedraagt 1 miljard euro, waarvan 500 miljoen euro premie-omzet. ‘Als zorgverzekeraar ben je voor een deel van de inkomsten afhankelijk van de nominale premie. Het andere deel komt binnen via de overheid’, legt De Vogt uit.

Ruim 80 procent van de verzekerden betaalt de premie via automatisch incasso. De overige 20 procent met acceptgiro. ‘Na de eerste acceptgiro krijgen verzekerden een eerste en tweede herinnering, de laatste met wettelijke rente. In de begeleide brief waarschuwen we ook dat de aanvullende verzekering gevaar loopt. Betalen ze dan nog niet, dan krijgen ze een sommatie en uiteindelijk een dagvaarding. Dat regelen we in goede samenwerking met het deurwaarderkantoor.’

Het nieuwe beleid wierp direct zijn vruchten af. ‘We hebben nu bijna 10 miljoen euro binnengehaald en horen bij de eerste zorgverzekeraars die dit proces zo strak hebben weten te regisseren. In feite leer je mensen een andere betalingsmoraal. En daar zijn we trots op.’

Toen De Vogt in 2002 in dienst trad bij OZ, kreeg hij de opdracht de afdeling debiteurenbeheer op te zetten, de kosten te beheersen, systeemprocedures op te starten en de medewerkers weer OZ-minded te krijgen. Een flinke opgave, want credit management ging toen deel uitmaken van de financiële administratie.

‘We hebben de organisatie gesplitst in een afdeling die geld kost – dus de declaraties afhandelt – en een afdeling die geld oplevert – de backoffice. De sector Verzekerden bestaat uit ongeveer 100 fte, waarvan ongeveer een kwart werkzaam is voor het debiteurengedeelte. Binnen OZ is het bedoeling dat de medewerkers op meerdere afdelingen inzetbaar zijn.

‘We hebben inmiddels flinke slagen gemaakt. Eerst is de software aangepast en zijn alle werkzaamheden geïntegreerd in de rest van organisatie. Daarin zit ‘m onze toegevoegde waarde: Alles moet in orde zijn. We kunnen niet de ene helft van de klanten een hogere premie laten betalen omdat de andere helft van de klanten weigert te betalen.’

Trots
Van alle verzekerden betaalt 98 procent binnen veertien weken de verschuldigde premie. ‘Hier is dus het aanmaantraject bij inbegrepen’, voegt De Vogt er aan toe. ‘Vanaf 2003 werd 0,4 procent van de totale premie niet geïncasseerd. Dat is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren waarin dat percentage lag op meer dan 1,5 procent.’

Ook de achterstanden uit 2002 zijn verwerkt en 70 procent van de premie is alsnog geïncasseerd. Volgens de manager verzekerden een echt hoogtepunt, dat alleen kon worden bereikt dankzij goede samenwerking met de regionale deurwaarderskantoren. Trots is hij op de resultaten van de opbrengsten uit de periode voor de overstap.

‘Ook die werd uiteindelijk positief afgesloten.’
Dankzij alle inspanningen gaan de medewerkers inmiddels weer fluitend naar hun werk. ‘Dat is ook iets waar ik erg trots op ben’, vertelt De Vogt. ‘De medewerkers hebben meer plezier in hun werk, want ze hebben meer invloed gekregen op het betalingsbeleid.’

De komende maanden zal een drukke tijd worden voor de Brabander. Per 1 april krijgt De Vogt ook de verantwoordelijkheid voor het debiteurenbeleid van partner CZ Actief in Gezondheid erbij. ‘In totaal verzekeren we sinds de fusie zo’n 2,6 miljoen mensen, vanuit twee verschillende locaties. Vanaf 1 januari 2008 moeten de administraties van de twee labels zijn samengevoegd.’  Aan Hans de Vogt de taak om beide incassotrajecten samen te smelten tot een goedlopend proces.

OZ zorgverzekeringen
OZ zorgverzekeringen is een moderne, klantgerichte zorgverzekeraar en marktleider in zuidwest Nederland. Ruim 570 medewerkers ondersteunen meer dan 525.000 verzekerden vanuit kantoren in Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.

In 2006 is OZ gefuseerd met CZ Actief in Gezondheid. OZ en CZ hebben samen 2800 medewerkers die voornamelijk in de kantoren in Breda en Tilburg werken. Samen hebben beide verzekeraars zo’n 2,6 miljoen verzekerden. Beide verzekeraars werken vooralsnog onder eigen label.

Naam Hans de Vogt
Leeftijd 42 jaar
Bedrijf OZ zorgverzekeringen
Functie Manager Verzekerden
Opleiding HBO Commerciële economie, Toegepaste Logistiek Management
Loopbaan Hans de Vogt begon zijn carrière in 1992 bij Wolters Kluwer in Dordrecht. Daar coördineerde hij 10 jaar lang de backoffice van de academische boekenuitgeverij. In 2002 maakte hij de overstap naar OZ zorgverzekeringen en is pas de laatste 5 jaar daadwerkelijk met credit management bezig.
Hobby’s Sporten, fietsen, squash, fitness, lekker eten, postzegels verzamelen

Resultaten
– Streng, maar rechtvaardig. Door kort erop te zitten, beperk je problemen
– Ruim 80 procent van de 530.000 verzekerden betaalt via automatisch incasso
– 98 procent van de verzekerden betalen binnen 14 weken
– Vanaf 2003 slechts 0,4 procent van totale premie niet-geïncasseerd. Dat was ooit 1,5 procent.
– De achterstanden uit 2002 zijn verwerkt en 70 procent van de premie is alsnog geïncasseerd.

 

Gerelateerde artikelen