Geldige opt-out verklaring Duisenbergregeling (Dexia)?

Over de vraag of een brief aan Dexia een geldige opt-out verklaring is, hebben twee kantonrechters tegengesteld geoordeeld. In het vonnis van 25 juni jl. heeft de kantonrechter te Eindhoven geoordeeld dat het versturen van een brief aan Dexia geen geldige opt outverklaring is, terwijl de kantonrechter te Breda een brief aan Dexia wel een rechtsgeldig beroep acht op de opt-out regeling.

De gedaagden in deze zaken zijn afnemers van Dexia effectenlease producten, waarbij aan het einde van de overeenkomst de opbrengst van de effecten onvoldoende was om de schuld aan Dexia volledig te kunnen voldoen. In beide gevallen worden gedaagden aangesproken door Varde Investments (Ireland) Ltd., die de vorderingen van Dexia op de afnemers van haar effectenlease producten heeft overgenomen, voor de betaling van deze restschuld.

Op 8 mei 2006 hebben Dexia en enkele belangenorganisaties een overeenkomst (de WCAM-overeenkomst of Duisenbergregeling) gesloten over de afwikkeling van de effectenlease-overeenkomstem tussen Dexia en ‘de gerechtigden’, die door het Hof Amsterdam op 25 januari 2007 algemeen verbindend is verklaard.

Volgens deze regeling diende eventuele opt-out verklaringen – om niet langer aan de regeling gebonden te zijn – vóór 1 augustus 2007 schriftelijk bij de notaris te zijn ingediend. In beide gevallen hebben gedaagden niet aan de notaris, maar aan Dexia zelf een brief gestuurd met daarin de mededeling niet akkoord te gaan met de Duisenbergregeling en gebruik te willen maken van de optout mogelijkheid.

De kantonrechter te Breda overweegt dat de opt-out regeling zeer wezenlijk is in verband met de partij-autonomie en het grondwettelijk recht op toegang tot de rechter en is daarom van mening dat omzichtig moet worden omgegaan met de verbondenheid van afnemers aan de Duisenbergregeling.

Om die reden oordeelt de kantonrechter dat een brief met daarin een opt-out verklaring, die tijdig aan Dexia zelf is verzonden, een rechtsgeldig beroep op de opt-out regeling inhoudt. De kantonrechter te Eindhoven oordeelt formeler. De kantonrechter stelt vast dat namens Dexia geen informatie is uitgegaan die de indruk zou kunnen wekken dat een opt-out verklaring (ook) aan haar adres zou kunnen geschieden.

Noch is gebleken dat Dexia zich niet aan de bekendmakingsplicht van de Duisenbergregeling heeft gehouden. Om die reden oordeelt de kantonrechter dat de brief aan Dexia niet als een geldige opt-out verklaring kan worden beschouwd.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen