Geld verdienen met factoring

fallback
Het horen van de term factoring doet bij slechts een klein aantal mensen een belletje rinkelen. Het is een term die vaak wordt verward met financiering van debiteuren. Maar factoring is méér dan dat! Het maakt deel uit van een nóg groter geheel, namelijk handelsfinanciering. Hoog tijd voor een duidelijke uitleg. Cash Flow ging te rade bij Tanno Pieters, Manager Commercie van De Lage Landen Trade Finance.

De Lage Landen, onderdeel van de Rabobank Groep, is het bekendst vanwege haar lease-activiteiten. Net als lease zorgt handelsfinanciering ervoor dat er meer geld direct beschikbaar is in een onderneming. Het verschil tussen een auto kopen of leasen kennen we allemaal: zonder in één keer een groot bedrag uit te geven, kun je toch in een nieuwe auto rijden. Bovendien verzorgt de leasemaatschappij zaken als de wegenbelasting en verzekeringen; leasing biedt dus ook meer gemak. Er is een duidelijke parallel met factoring. Door debiteuren te financieren, krijgt een organisatie de facturen direct betaald waardoor er sneller geld vrijkomt, bijvoorbeeld om te investeren of crediteuren snel te betalen (en daardoor betalingskorting te krijgen). Het uitbesteden van het debiteurenbeheer biedt gemak, zekerheid én laat meer tijd voor de kernactiviteiten van een bedrijf.

Factoring

“Wij bieden volledige handelsfinanciering, zowel de uitvoering als advisering”, vertelt Tanno Pieters, “Onze kernactiviteit is factoring. Factoring kun je opsplitsen in vier onderdelen (zie kader).” Het aantal onderdelen waarvan een bedrijf gebruik wenst te maken, is afhankelijk van de tijd en energie die het zelf in de debiteuren wil steken. Mocht dit de indruk wekken dat factoring vooral is weggelegd voor minder actieve ondernemers; dit is nadrukkelijk niet het geval. “Geld verdienen is voor veel bedrijven niet zo gemakkelijk, zeker niet in de huidige economie”, aldus Pieters. “De omzetten stabiliseren en vaak is er al flink gesneden in de kosten. Dé manier om nog geld te verdienen is het optimaliseren van de werkprocessen. Veel bedrijven zijn daar dan ook mee bezig. Het terugbrengen van de gemiddelde betalingstermijn van 90 naar 70 dagen bijvoorbeeld, levert direct geldelijk voordeel op.” Factoring – mits op de juiste manier ingezet en uitgevoerd – betekent dus meer handen vrij voor de bedrijfsactiviteiten, minder risico’s én meer geld.

De vier pijlers van factoring

1. Debiteurenadministratie
2. Debiteurenbeheer
3. Debiteurenfinanciering
4. Debiteuren kredietverzekering

Administratie en beheer
Veel managers en directeuren weten niet precies hoe hun debiteurenoverzicht eruit ziet. Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld wat de gemiddelde betalingstermijn van hun klanten is? Toch is deze informatie van groot belang. “Onze klanten zenden hun facturen online naar ons toe”, aldus Tanno Pieters. “Wij voorzien ze van een modem en software die aansluit op hun boekhoudpakket. Dit is een beveiligd proces dat niet via het internet verloopt. Op basis van de ontvangen informatie heeft de klant doorlopend online inzage in de debiteurenportefeuille, inclusief gegevens over disputen en aging. We groeperen de informatie en helpen de klanten, wanneer ze daar om vragen, bij de interpretatie hiervan.”

In het hoofdkantoor van de Lage Landen te Eindhoven werkt een groot aantal debiteurenbeheerders. Zij bellen voor de klanten naar debiteuren die de betalingstermijn hebben overschreden. “Onze klanten verzenden zelf alleen hun facturen, de rest doen wij, al naargelang de behoefte van de klant”, vertelt Tanno Pieters. “Dit houdt in het versturen van herinneringen, aanmaningen, nabellen en ook het aansturen van een eventuele incassoprocedure. In overleg met de opdrachtgever spreken we doelstellingen af, bijvoorbeeld het terugbrengen van aging van 80 naar 70 dagen.”

De Lage Landen Trade Finance wijst vaste medewerkers aan klanten toe, zodat degene die belt bekend is met het bedrijf waar hij of zij de debiteuren voor beheert. “Uiteraard is de dienstverlening niet van die ene medewerker afhankelijk, want door de automatisering kunnen onze collega’s elkaar gewoon vervangen, waardoor onze klanten continuïteit in hun debiteurenbeheer behouden”, zegt Pieters. In sommige gevallen is het uitbesteden van het debiteurenbeheer een voorwaarde om in aanmerking te komen voor debiteurenfinanciering.

Financiering en verzekering

De financiering van debiteuren is de belangrijkste activiteit binnen factoring. Het gaat om het direct betalen van openstaande facturen. Vaak gaat dat tot een maximaal percentage; de Lage Landen Trade Finance keert – onder bepaalde voorwaarden – 100% van de factuurbedragen uit. “Debiteurenfinanciering maakt werkkapitaal sneller vrij”, legt Tanno Pieters uit. “Er komt direct geld beschikbaar waarmee leveranciers betaald kunnen worden. Hiervoor krijgt het bedrijf betalingskorting. Dat is pure winst. Factoring heeft de naam dat het duur is, vooral ook omdat de kosten hoger zijn dan van een bankkrediet. Daar staat tegenover dat wij per factuur meer uitbetalen dan banken en ook een hoger kredietplafond hebben. Daar kan een bedrijf met grote liquiditeitsbehoefte winst uithalen. De tarieven van debiteurenfinanciering liggen tussen de 0,1 en 1,5% van de portefeuille. Het is een kwestie van een goede kosten/batenanalyse.”
Tanno Pieters: “Sinds vorig jaar werken wij samen met Interpolis Krediet Verzekering, eveneens een dochter van de Rabobank. Wij verwijzen onze klanten naar IKV wanneer zij zich willen verzekeren. IKV is een specialist op dit terrein. Door een kredietverzekering af te sluiten, vermindert een bedrijf de risico’s van niet betalende klanten.”

Credit Management Consultant

Een andere vorm van debiteurenbeheer door De Lage Landen Trade Finance is het detacheren van een Credit Management Consultant. Tanno Pieters: “Vaak beginnen problemen met debiteurenbeheer in de top van een organisatie. Er is geen structuur, geen visie. Onze Credit Managers bewegen zich op strategisch niveau en zijn de sparringpartners van de directie inzake de structurele visie en de invulling hiervan. De Credit Manager leidt dit proces van de eerste kennismaking tot en met de implementatie. We merken steeds meer dat debiteurenbeheer een volwaardig bedrijfsonderdeel wordt door de behoefte aan advisering.”

Pieters geeft een concreet voorbeeld van het inschakelen van een consultant: “Vaak zie je dat bedrijven groeien, maar dat de administratie niet goed wordt geïntegreerd. Dat was ook geval bij onze cliënt CMS Derks Star Busmann, een groot advocatenkantoor. Ze zijn gegroeid naar 400 mensen, mede door overnames, en de verschillende afdelingen zijn bij elkaar gevoegd. Met alle verschillende werkwijzen en automatisering die daarbij horen. Het is de taak van de Credit Management Consultant dit te constateren, analyseren en verbeterpunten aan te geven. Ook de nazorg hoort daarbij, indien gewenst door de klant.”

Factoring is interessant voor bedrijven die meer dan twee miljoen euro omzetten op jaarbasis. “Het gaat vooral om handelsbedrijven”, vertelt Tanno Pieters. “Maar ook producenten of dienstverleners kunnen bij ons terecht. Factoring is bij uitstek geschikt voor bedrijven die voornamelijk debiteuren op de balans hebben staan en die een liquiditeitsbehoefte hebben.” Bedrijven met een omzet van meer dan 20 miljoen euro hebben vaak baat bij het inschakelen van een Credit Management Consultant.

Debiteuren top financiering
In het verleden kwamen klanten die verwachtten niets meer met debiteurenbeheer van doen te hebben soms bedrogen uit. Pieters: “Een van de nadelen was dat ze meer werk kregen door de lijvige papieren rapportages die op hun bureaus terechtkwamen. Tegenwoordig biedt het geautomatiseerde systeem de mogelijkheid om alleen die gegevens in te zien die je ook wilt zien. Elektronische informatie heeft het papierwerk vervangen.” Sommige klanten hebben er moeite mee dat een ander belt naar hun debiteuren. Een niet betaalde factuur is toch vaak een gevoelig probleem dat opgelost moet worden zonder de zakelijke relatie schade toe te brengen. “Onze medewerkers zijn hiertoe opgeleid en weten wat ze wel en niet kunnen zeggen”, vertelt Tanno Pieters. “Daar komt bij dat ook wij als bedrijf onze naam hoog moeten houden. We kunnen het ons niet permitteren om tekeer te gaan.”

Lachend vult hij aan: “Tenzij de klant dat van ons verlangt, natuurlijk.” Zelfs voor klanten die het vervelend vinden dat hun afnemers merken dat het debiteurenbeheer en/of de financiering zijn uitbesteed, komt De Lage Landen Trade Finance met een oplossing: debiteuren topfinanciering. “Bij deze vorm van financiering vervalt de notificatie van De Lage Landen op de factuur”, legt Tanno Pieters uit. “Bovendien blijft het betaaladres van de facturen ongewijzigd. Het is dus op geen enkele wijze te zien dat er sprake is van financiering door een factormaatschappij. Bovendien is dit met 100% de ruimste financieringsoplossing van debiteuren die wij kennen.”

Naast financier profileert De Lage Landen Trade Financing zich ook nadrukkelijk als adviseur. Niet alleen als het om debiteuren gaat, maar ook waar het de andere aspecten van de handelsstroom betreft: in- en verkoop. Pieters geeft een voorbeeld: “Stel dat een groothandelsbedrijf t-shirts verhandelt die gemaakt worden in Bangladesh”, zegt hij. “De kans is dan groot dat de producent direct bij levering van de goederen zijn geld wil zien, terwijl de groothandel er zelf nog geen cent aan heeft verdiend. Dan is financiering alleen vaak niet voldoende. Samen met de klant kijken we dan hoe hij met bijvoorbeeld de voorraad en orders kan omgaan. Dit is een toegevoegde waarde die ook vaak van ons verwacht wordt. Per slot van rekening hebben we ruim dertig jaar ervaring, waarin we de nodige kennis en expertise hebben opgebouwd.”

Moeder Rabo
Dat De Lage Landen een volle dochter is van de Rabobank brengt voordelen met zich mee. De Rabobank is de meest kredietwaardige bank in Nederland. Net als moeder Rabo hanteert De Lage Landen als enige marktpartij geen valutadagen. Er is dus geen verschil tussen de dag van af- en bijschrijving bij overboekingen binnen de bank. “Als het om aanzienlijke bedragen gaat, scheelt dat al gauw duizenden euro’s per jaar. Dit is belangrijk bij de vergelijking tussen de verschillende aanbieders”, besluit Pieters.

Meer informatie treft u op www.delagelanden.nl

Mirjam Oomens in Cashfow

Gerelateerde artikelen