Geen schenking bij overname onderneming tegen lagere prijs

De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan in een zaak die van belang is bij de overdracht van een onderneming binnen familieverband. Aan de orde was de vraag of sprake is van een schenking ingeval bedrijfsmiddelen worden overgenomen tegen een lagere prijs dan de waarde in het economische verkeer met als doel een nog juist lonende bedrijfsvoortzetting door de verkrijger mogelijk te maken.

De situatie was als volgt. Vader en zoon hebben in hun maatschapsakte de bepaling opgenomen dat de zoon het recht heeft op voortzetting van de onderneming wanneer de maatschap wordt ontbonden. De voortzetting geschiedde tegen een zodanige overnameprijs dat het voor de zoon mogelijk was de onderneming rendabel voort te zetten. De rechtbank en het hof zagen in de lage overnameprijs een schenking van vader aan zoon ter grootte van het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de onderneming en de overnameprijs.

Van belang in dergelijke kwesties is of de lagere overnamesom is gebaseerd op een bevoordelingsbedoeling, dan wel rechtstreeks voortvloeit uit de nakoming van een verplichting. In de onderhavige uitspraak werd door belanghebbenden gesteld dat de overnameprijs was afgestemd op de mogelijkheid om de onderneming nog rendabel voort te zetten. De Hoge Raad besliste dat in het algemeen sprake zal zijn van de nakoming van een verplichting en niet van de bedoeling tot bevoordeling.

Deze bevoordelingsbedoeling is een voorwaarde voor het vaststellen van een schenking. De Hoge Raad vond dat er in dit geval geen bevoordelingsbedoeling was. Er zijn dus situaties denkbaar dat een bedrijf kan worden overgedragen tegen een overdrachtsprijs die lager is dan werkelijke waarde, zonder dat een heffing voor de schenkbelasting plaatsvindt. Dit is tevens van belang voor de (interne) financiering bij overdracht van een onderneming binnen familieverband. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Bron: Horlings Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen