8 fiscale eindejaarstips van 2016

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat het lijstjestijd is. Ook voor de ondernemer, want met de jaarafsluiting in zicht is dit de laatste kans om nog fiscale voordelen te behalen. De redactie van Financieel Management selecteerde de 8 belangrijkste tips van 's lands accountants- en belastingadvieskantoren.

Tip 1: Optimaliseer de investeringsaftrek
Wie in 2016 meer dan 2.300 euro investeert in bedrijfsmiddelen, heeft recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (overigens met een maximum van 311.242 euro aan investeringen). Als u onder de drempel van € 2.300 zit is het wellicht verstandig in dit boekjaar nog een extra investering te doen. Andersom geldt uiteraard dat wie aan het maximuminvesteringsbedrag van 311k euro zit een nieuwe investering waarschijnlijk beter kan uitstellen tot het nieuwe boekjaar. 

Het kan ook lonen om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren aangezien de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afneemt als het totale investeringsbedrag hoger wordt. Ook goed om te weten: wie in de afgelopen vijf jaar investeringen heeft gedaan zonder beroep te doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kan die alsnog krijgen. Bekijk wel vooraf of de aan te schaffen bedrijfsmiddelen daadwerkelijk in aanmerking komen, ook daar zijn weer specifieke regels voor.

Tip 2: Optimaliseer het bedrijfsresultaat
Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over de winstpositie van uw bedrijf en is het verstandig te kijken in hoeverre deze in lijn ligt met de verwachtingen. Over een bedrag boven de 200.000 euro betaalt u namelijk 25 procent belasting in plaats van de 20 procent die tot de 200k euro winst moet worden afgedragen. Ook als uw inkomstenbelasting in het hoogste tarief dreigt te vallen is het aantrekkelijk om uw winst te verlagen door bijvoorbeeld binnen de fiscale mogelijkheden kosten naar voren te halen.

Bekijk ook of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 met stappen verhoogd. In 2018 van 200.000 naar 250.000 euro, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Hierdoor valt over een aantal jaar een fors groter deel van de winst in het gunstige tarief van 20%; dat scheelt een slok op een borrel bij zulke bedragen.

Tip 3: Stop de opbouw van pensioen in eigen beheer 
Een DGA kan – net als een gewone werknemer – pensioen opbouwen. Reguliere werknemers doen dat bij een pensioenfonds of –verzekeraar, maar een DGA kan dat echter ook in eigen beheer doen binnen uw bv. Als ook de Eerste Kamer instemt met de voorstellen – en die kans is groot – is het vanaf 2017 niet meer mogelijk voor de DGA om fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Om fiscale tegenvallers te voorkomen is het van belang om uiterlijk 31 maart 2017 het pensioen in eigen beheer premievrij te maken en dit schriftelijk vast te leggen. Laat u hierover ook adviseren, want u wilt niet geconfronteerd worden met een naheffing over het opgebouwde pensioen – dat kan op maximaal 52 procent uitkomen namelijk.

Tip 4: Bekijk de pensioenregeling voor personeel kritisch
Pensioenen waren lange tijd zekere potjes met geld, maar zoals we de afgelopen jaren hebben gezien is dat in veel gevallen een schijnzekerheid gebleken en het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract kunt u te maken krijgen met een aanzienlijke stijging van de pensioenpremie door een combinatie van een fors lagere rekenrente en de toegenomen levensverwachting. 

De aanzienlijke verhoging van uw jaarlijkse pensioenlasten kan worden voorkomen door over te stappen naar een ander type nieuwe pensioenregeling, zoals de beschikbarepremieregeling. Hiermee wordt een bepaalde pensioeninleg gegarandeerd maar niet een pensioenuitkomst. Bij de zogeheten eind- of middelloonregeling wordt de sterke stijging van uw pensioenlasten die de huidige omstandigheden tot gevolg kunnen hebben pas zichtbaar wanneer de verzekeraar u een voorstel voor verlenging van het pensioencontract doet, meestal een half jaar of een kwartaal voor afloop van het huidige contract. Dan is de tijd erg kort om een pensioenregeling aan te passen, dus start zo’n proces op tijd om niet voor verrassingen te komen te staan.

Tip 5: Houd bij de laatste aangifte omzetbelasting rekening met bijzondere regelingen
In de laatste aangifte omzetbelasting van een jaar (vierde kwartaal of de maand december) moet u rekening houden met een (groot) aantal bijzondere regelingen in de omzetbelasting. Houd in de laatste aangifte omzetbelasting over 2016 onder meer rekening met correcties omtrent:
• omzetbelasting privégebruik personenauto;
• privégebruik woning;
• de bedrijfskantineregeling. 

Andere zaken waarover u moet nadenken zijn correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken en herrekening of herziening van in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen. Regelgeving verandert regelmatig en het is better to be safe than sorry.

Tip 6: Heb uw modelovereenkomsten op orde
Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) besliste onlangs dat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die als vervanging dient voor de VAR, wordt uitgesteld. Hoewel: de wet is niet uitgesteld, maar de staatssecretaris heeft aangekondigd de wet niet te handhaven (lees: geen boetes uit te delen), de zogeheten overgangsperiode loopt door tot 1 januari 2018. U moet echter wel kunnen laten zien dat u zich inspant om te komen tot een juiste overeenkomst en werkwijze en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de hele regeling van tafel gaat. 

Overigens is het goed te weten dat Wiebes heeft aangegeven dat alleen evident kwaadwillenden een boete zal worden opgelegd en naheffing volgt. Als daar geen sprake van is krijgen de betrokken partijen geen boete en/of naheffing, maar wordt hun gevraagd de werkwijze/overeenkomst aan te passen. U doet er dus wel goed aan om de modelovereenkomsten te gaan gebruiken en te beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding en vrije vervanging.

Tip 7: Optimaliseer het gebruik van de herinvesteringsreserve
Heeft u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij boekwinst behaald, dan kunt u de belastingheffing hierover uitstellen door de boekwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve, waardoor het niet hoeft worden opgenomen in de fiscale winst. Dat mag overigens niet zomaar, u moet wel een vervangingsvoornemen hebben. De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boekt u de reserve af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. 

Als u in 2013 de boekwinst van een bedrijfsmiddel heeft toegevoegd aan de herinvesteringsreserve, maar nog geen nieuw bedrijfsmiddel gekocht, dan heeft u hiervoor nog tot 31 december van dit jaar de tijd om dat te doen. Anders valt de boekwinst namelijk alsnog vrij en moet u hierover ‘gewoon’ belasting betalen. In uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden is het mogelijk om de herinvesteringstermijn te verlengen, maar hiervoor is toestemming van de Belastinginspecteur nodig. Neem dus op tijd contact op om dit zeker te stellen.

Tip 8: Let op de nieuwe voorwaarden voor de innovatiebox
De overheid stimuleert innovatie door fiscaal aantrekkelijke regelingen. Het innovatieboxregime is zo’n regeling, waarbij over alle winsten die voortkomen uit een innovatie worden belast met slechts 5 procent vennootschapsbelasting. Maar de regels om hier aanspraak op te maken worden komend jaar strakker, waarbij er onder meer een onderscheid tussen kleine en grote belastingplichtigen wordt gemaakt. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring (S&O staat voor Speur- en Ontwikkelingskosten) afdoende, maar voor grote ondernemingen – we hebben het hier over bedrijven met jaarlijks meer dan 50 miljoen omzet en een voordeel van boven de 7,5 miljoen euro uit innovatie) moeten naast de S&O-verklaring aan extra voorwaarden voldoen.

— 

Alle actualiteiten over de fiscale positie van de DGA
Adviseert u als accountant regelmatig uw DGA? Bent u continu op zoek naar de juiste inzichten en tips om hen te wijzen op de fiscale risico's en mogelijkheden? Dan is kennis over actuele ontwikkelingen en uitspraken rond de DGA onmisbaar. Volg de eendaagse masterclass Fiscale positie DGA en breng direct uw praktijk op een hoger niveau. Meld u aan

Gerelateerde artikelen